ارتباط با ما

آدرس: قم، بلوار امين، بلوار جمهوري، موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني(قدس)، طبقه چهارم، اداره نشريات تخصصي، دفتر نشريه

امور مشتركين: 32113474 ـ دورنگار: 32934483 (025)

صندوق پستي: 186 ـ 37165

تلفن دفتر نشريه: 32113476

Email: jek@qabas.net ، jekbiq@yahoo.com