تغییر نام نشریه

بر اساس مصوبه کميسيون بررسي نشريات علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به شماره 3/77665 مورخ 1391/4/10، مجله معرفت اقتصادي موفق به کسب رتبه علمي - پژوهشي گرديد و نام آن به مجله « معرفت اقتصاد اسلامي» تغيير يافت.