حسين شيرمردي احمدآباد

warning: Creating default object from empty value in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\taxonomy\taxonomy.pages.inc on line 33.

صكوك وكالت، ابزار مناسب تأمين مالي كارآفريني دانشگاهي

عدم نمايش در فروشگاه: 
نمايش در فروشگاه

سال دهم، شماره اول، پياپي 19، پاييز و زمستان 1397

سيدهادي عربي / دانشيار دانشگاه قم    hadiarabi@gmail.com
سيدمهدي موسوي بررودي / دانشجوي دکتري علوم اقتصادي دانشگاه امام صادق علیه السلام    barrodi@isu.ac.ir
حسين شيرمردي احمدآباد / دانشجوي دکتري معارف اسلامي و مديريت مالي دانشگاه امام صادق علیه السلام     shirmardy@isu.ac.ir
دريافت: 21/07/1397 ـ پذيرش: 28/11/1397

چکيده
امروزه توليد دانـش و کاربرد مؤثر آن در توليد، بـه يـک هـدف جهاني تبديل‌شده است. با وجود اين، تأمين‌مالي توليد دانش كاربردي و كارآفريني دانشگاهي با مشكلات زيادي روبرو است. وابستگي دانشگاه به بـودجه‌هاي دولتـي، عدم شناخت دانشگاه از نيازها و اولويت‌هاي فضاي کسب و کار، عدم‌حمايت‌هاي مالي دانشگاه از پژوهشگران براي بهره‌برداري از دانش توليدشده، و ناکافي بودن سهم پژوهشگران از درآمدهاي حاصل از تـجاري‌سازي را مي‌توان از مهم‌ترين موانع اقتصادي تجاري‌سازي دانش و کارآفريني دانشگاهي دانست. در اين مقاله با استفاده از روش تحليلي به بررسي امكان استفاده از ظرفيت‎هاي بازار سرمايه اسلامي براي حل بخشي از مشکلات اقتصادي کارآفريني دانشگاهي مي‌پردازيم. در اين بررسي، اوراق وكالت به‌عنوان ابزاري براي تأمين مالي كارآفريني دانشگاهي در بازار سرمايه ايران پيشنهاد شده است. نتايج پژوهش نشان مي‌دهد که مزيت اوراق وکالت، امکان ايجاد سبدي متنوع و کم ريسک در کارآفريني دانشگاهي است. اوراق وكالت پيشنهادي ابزار مناسبي براي تأمين نيازهاي مالي مختلف کارآفريني دانشگاهي ازجمله تأمين سرمايه در گردش و تأمين مالي پروژ‌ه‌هاي دانش‌بنيان است.
کليدواژه‌ها: تأمين مالي، کارآفريني دانشگاهي، ابزارهاي مالي اسلامي، صکوک، صکوک وکالت
طبقه‌بندی JEl: Z12، G11، O32.
 


 

سال انتشار: 
10
شماره مجله: 
19
شماره صفحه: 
5

شناسايي، طبقه‌بندي و اولويت‌بندي ريسک‌هاي اوراق بهادار مضاربه با تأکيد بر فقه اماميه با رويکرد مدلسازي تصميم گيري چند معياره

  سال سوم، شماره اول، پياپي پنجم، پاييز و زمستان 1390، صفحه 145 ـ 170
Ma'rifat-e Eghtesadi-e Islami, Vol.3. No.1, Fall& Winter 2011-12

سيدعباس موسويان* / حسين شيرمردي احمدآباد**

چکيده

با توجه به قانون توسعه ابزارها و بازارهاي مالي جديد در راستاي تسهيل سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي مصوب آذرماه 88 در مجلس شوراي اسلامي و ضرورت جذب سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي مسلمان و غيرمسلمان، ناچار به توسعه و تنوع در ابزارهاي مالي اسلامي هستيم که هم منطبق با اصول شريعت باشند و هم توجيه مالي و اقتصادي داشته باشند. از جمله رايج‌ترين اين روش‌ها صکوک (اوراق بهادار اسلامي) مي‌باشد. در مقايسه با ساير اوراق صکوک، صکوک مضاربه با توجه به ويژگي‌هاي خاص خود از جمله صکوکي مي‌باشد که هم اکنون در کانون توجه شرکت‌‌ها و دولت‌هاي مسلمان جهت تامين منابع مالي قرار دارد. از آنجا که در طراحي هر ابزار مالي اسلامي‌ بايد به پنج بعد" 1. فقهي ‌2. حقوقي 3. طراحي مدل مالي 4. مديريت ريسک 5. حسابداري و مالياتي " توجه کرد؛ در اين پژوهش ابتدا بر اساس روش تحقيق دلفي ريسک‌هاي صکوک مضاربه در سه طبقه ريسک‌هاي سرمايه‌گذاران، ريسک‌هاي موسسه‌ي ‌‌بازرگاني (باني) و ريسک‌هاي موسسه‌ي مالي(واسط) طبقه‌بندي شدند و سپس با استفاده از تلفيق تکنيک‌هاي SAW وTOPSIS ريسک‌هاي نوسان قيمت کالاهاي موضوع تجارت، تورم، تعهدات عقد مضاربه، بازار و نقدشوندگي به ترتيب در اولويت 1 تا 5 قرار گرفتند.

كليدواژه‌ها: اوراق بهادار اسلامي، اوراق مضاربه، ريسک صکوک، اولويت بندي ريسک صکوک، SAW، TOPSIS.

طبقه بنديJEL:.G22, G32


سال انتشار: 
3
شماره مجله: 
5
شماره صفحه: 
145
همزمانی محتوا