بانكداري اسلامي

warning: Creating default object from empty value in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\taxonomy\taxonomy.pages.inc on line 33.

بررسي تأثير ارائه تسهيلات بانكي در چارچوب عقود اسلامي بر ارزش افزوده بخش‌هاي اقتصادي: كاربرد الگوي خودرگرسيون برداري بيزين (BVAR)

عدم نمايش در فروشگاه: 
نمايش در فروشگاه

سال دهم، شماره اول، پياپي 19، پاييز و زمستان 1397
 

محمد نصر اصفهاني / مربي دانشگاه خوارزمی    mnafr121@gmail.com
مهدی قائمی اصل / استادیار دانشگاه خوارزمی    m.ghaemi@khu.ac.ir
علی اصغر زارع کردیانی / کارشناس‌ارشد علوم اقتصادی گرایش بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی    alizarek69@yahoo.com
دريافت: 21/06/1397 ـ پذيرش: 08/11/1397

چکيده
در نظام بانكي بدون ربا، عقود اسلامی به دلیل ماهیت عملیاتی و تعاملی با بخش¬های اقتصادی، می¬توانند به هدایت و سامان¬دهی بخش¬ حقیقی اقتصاد كمك كنند. در اين مقاله به بررسي تأثير تسهيلات بانكي در چارچوب عقود اسلامي جعاله، فروش اقساطی، مشارکت حقوقی، مشارکت مدنی و مضاربه بر ارزش افزوده بخش¬های مسکن و صنعت و معدن مي‌پردازيم. بدین منظور با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری بیزین تاثير تسهيلات بانكي با استفاده از عقود مزبور بر ارزش افزوده بخش¬های ذکر شده با توجه به متغیرهای سطح عمومی قیمت¬ها، نرخ ارز و درآمد نفتی طی دوره زمانی 1385-1394 برازش شده است. بر اساس نتایج تحقيق، تسهیلات بانکی در چارچوب عقد مشارکت حقوقی بر بخش¬های مسکن و صنعت و معدن تأثیر معنی¬داری ندارد؛ ولی تسهیلات جعاله، مشارکت مدنی، فروش اقساطی و مضاربه بر تمام بخش¬های اقتصادی مورد نظر، تأثیر مثبت و معنی¬داری دارند. لزوم اصلاح چارچوب تسهیلات مشارکت حقوقی، تقویت تسهیلات جعاله و مشارکت مدنی به ترتیب در بخش¬های مسکن و صنعت و معدن، تقویت تسهیلات مضاربه و فروش اقساطی در اين دو بخش، جزء دلالت¬ها و پیشنهادهای پژوهش به‌شمار می¬روند.
کلیدواژه‌ها: قراردادهای بانکی، بانكداري اسلامي، عقود اسلامي، افزوده بخش¬های اقتصادی، الگوی خودرگرسیون برداری بیزین
طبقه‌بندی JEl: E5، E6، G2.


سال انتشار: 
10
شماره مجله: 
19
شماره صفحه: 
47

نظرية‌ «اختصاص جبران كاهش ارزش پول به بعد از سررسيد» با تأكيد بر قاعده «اقدام» و «ممنوعيت ضرر»

عدم نمايش در فروشگاه: 
نمايش در فروشگاه

سال نهم، شماره اول، پياپي 17، پاييز و زمستان 1396

سال انتشار: 
9
شماره مجله: 
17
شماره صفحه: 
5

بررسي امكان خلق پول توسط نظام بانكي در نظام مالي اسلامي

سال هفتم، شماره اول، پياپي 13، پاييز و زمستان 1394

حسين صمصامي / استاديار دانشگاه شهيد بهشتي       Samsami@sbu.ac.ir

فرشته كيانپور / كارشناس ارشد اقتصاد پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي               f.kiaynpour@ihcs.ac.ir

دريافت: 22/08/1394 ـ پذيرش: 14/12/1394

چكيده

يكي از مسائل مطرح در نظام مالي اسلامي بررسي امكانِ خلق پولِ توسط نظامِ بانكي است. بنا به فرضيه مقاله، كه به روش تحليلي بررسي شده، خلق پول در نظام مالي اسلامي مشروع نيست. مطالعات صورت گرفته در اقتصاد متعارف و اسلامي حاكي از مشكلات بيشمار خلق پول از جمله بي ثباتي اقتصادي ـ ركود و رونق، بي ثباتي در عرضة پول، افزايش تمايلات تورمي، رشد اجباري، تخريب محيط زيست، استثمار كارگر، فساد فرايند دموكراتيك، افزايش نابرابري و نقض عدالت، محروميت اجتماعي، ورشكستگي بانك ها، تحميل بيمة سپرده، مخاطرة اخلاقي، سرمايه گذاري بي فايده و حباب دارايي مي باشد. يافته هاي اين پژوهش كه براساس رويكرد «كل گرايانه- غايت محور» رايج در مطالعات اقتصاد اسلامي به دست آمده است، نشان مي دهد كه خلق پول توسط نظام بانكي به «بي ثباتي اقتصادي»، «عدم ايفاي تعهد» و « اكل مال به باطل» منجر مي شود. همچنين خلق پول مانع تحقق اهداف نظام مالي اسلامي مانند «عدالت اجتماعي»، «رشد اقتصادي» و «تثبيت قيمت ها» مي شود. ازاين رو، امكان خلق پول توسط نظام بانكي به شكل كنوني در نظام مالي اسلامي وجود ندارد.

كليدواژه ها: خلق پول، نظام مالي اسلامي، بانكداري اسلامي، اقتصاد مالي، بانك تجاري.

طبقه بندي JEL: P49, E59, P24, E58


سال انتشار: 
7
شماره مجله: 
13
شماره صفحه: 
109

حساب‌هاي قرض‌الحسنه اختصاصي راهكاري بهينه براي هدايت و مديريت منابع قرض‌الحسنه در نظام بانكداري اسلامي

سال ششم، شماره اول، پياپي 11، پاييز و زمستان 1393

سيدعباس موسويان / دانشيار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي                                samosavian@yahoo.com

علي راه نشين / دانشجوي دكتري مديريت مالي دانشگاه امام صادق علیه السلام                         rahneshin@isu.ac.ir

دريافت: 28/7/1393 ـ پذيرش: 8/12/1393

چكيده

چگونگي مديريت و مصرف منابع قرض‌الحسنه، همواره از چالش‌هاي پيش روي بانكداري بدون ربا بوده است. در اين مقاله، با تعريف حساب‌هاي جديدي به عنوان حساب‌هاي قرض‌الحسنه اختصاصي، راهكاري مناسب براي مديريت بر اين منابع ارائه شده است. حساب قرض‌الحسنه اختصاصي، حسابي است كه طي آن بانك به‌طور اختصاصي براي باني و به نام وي، وجوه عمومي را به صورت قرض‌الحسنه از عموم دريافت مي‌كند. طبق شرايط اين حساب، براي سپرده‌گذاران در اختيار باني قرار مي‌دهد تا در جهت اهداف اعلام شده مورد استفاده قرار گيرد. در اين مقاله، كه با استفاده از روش تحليلي سامان يافته، ساختار و منافع اين حساب‌ها براي ذي‌نفعان مختلف از جمله سپرده‌گذاران، بانك‌ها و نهاد‌هاي خيريه (بانيان) و در نهايت، ريسك‌هاي نقدينگي و اعتباري در اين حساب‌ها مورد بررسي قرار گرفته است.

كليد‌واژه‌ها: قرض‌الحسنه، بانكداري بدون ربا، بانكداري اسلامي.

طبقه‌بندي P4, H81, E43, G21 :JEL.

 

سال انتشار: 
6
شماره مجله: 
11
شماره صفحه: 
143

شاخص‌ بانكداري اسلامي

سال ششم، شماره اول، پياپي 11، پاييز و زمستان 1393

محمدجواد توكلي / استاديار مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره                                           tavakoli@iki.ac.ir

عبدالخالق كريمي / دانشجوي دكتري قرآن و اقتصاد جامعة المصطفي العالمية abkarimi58@gmail.com

دريافت: 25/4/1393 ـ پذيرش: 4/10/1393

چكيده

گسترش بانكداري اسلامي در دهه‌هاي اخير، ضرورت تدوين شاخص‌هاي ارزيابي ميزان تحقق آرمان‌هاي آن را دو چندان كرده است. سؤال اصلي اين مقاله اين است كه چگونه مي‌توان وضعيت بانكداري اسلامي را ارزيابي كرد. يافته‌هاي اين مقاله، با روش تحليلي، نشان مي‌دهد كه رعايت موازين فقهي اسلام و تحقق اهداف شريعت، دو بُعد محوري در بانكداري اسلامي را تشكيل مي‌دهند. مؤلفه‌هاي بُعد اول، حذف ربا، جهالت، فساد و رعايت فقه قراردادها و مؤلفه‌هاي بُعد دوم، كارايي، همگرايي بخش بانكي و حقيقي، عدالت، ايفاي مسئوليت اجتماعي، تكريم مشتري و ترويج قرض‌الحسنه مي‌باشند. در اين مقاله، براي سنجش ميزان رعايت موازين فقهي نماگرهاي قرارداد واقعي، اطلاعات بانكداري اسلامي، اطلاع از مفاد قرارداد، سلامت بانكي، تخصيص در زمينه قرارداد و مطالبات غيرمعوق معرفي شده‌اند. براي ارزيابي تحقق اهداف شريعت نيز نماگرهاي كارايي، حاشيه سود بانكي، برابري فرصت، تسهيلات غيررانتي، امهال معسر، توازن منطقه‌اي تسهيلات، كارمزد عادلانه، تخصيص تسهيلات تكليفي، تأمين مالي طيب، پرداخت به موقع تسهيلات، و تخصيص قرض‌الحسنه مطرح شده‌اند. شاخص پيشنهادي بانكداري اسلامي، ميانگين ساده نماگرهاي رعايت موازين فقهي و تحقق اهداف شريعت است.

كليدواژه‌ها: بانكداري اسلامي، بانك اسلامي، شاخص، نماگر، مقاصد شريعت.

طبقه‌بندي JEL: E59، C43، P4.

 

سال انتشار: 
6
شماره مجله: 
11
شماره صفحه: 
71

مشروعيت درآمدزايي «ريسک و مخاطره» در بازارهاي مالي از ديدگاه فقه اماميه

سال چهارم، شماره اول، پياپي هفتم، پاييز و زمستان 1391، ص 115 ـ 141
Ma'rifat-e Eghtesadi-e Islami, Vol.4. No.1, Spring & Summer 2012-13

محمد‌کاظم بکتاش*

چکيده

تبيين نقش ريسك و مخاطره در درآمد زايي يكي از مباحث مهم مالي و بانكداري اسلامي بانكداري اسلامي است. در اين مقاله با استفاده از روش كشفي شهيد صدر به بررسي اين سوال مي‌پردازيم كه آيا ريسك مي‌تواند منشاء استحقاق درآمد شود؟ در اين بررسي به دو فرضية «مشروعيت درآمد زائي ريسک و مخاطره» و «رابطه مستقيم بين ميزان ريسك پذيري با عايدي» از ديدگاه فقه اماميه مي‌پردازيم. يافته‌هاي مقاله نشان مي‌دهد كه مشروعيت درآمد زايي ريسك و مخاطره را مي‌توان از تحليل روبناهايي چون قاعده تابعيت خراج از ضمان، قاعده تابعيت منفعت از ضرر، قاعده عدم استحقاق سود از دارائي ضمانت نشده، قاعده تلازم بين منفعت و خسارت و همچنين ممنوعيت ربا استخراج كرد. همچنين اين روبنا‌ها بيانگر رابطه مثبت بين تغييرات ريسك و مخاطره با تغييرات عايدي از ديدگاه فقه اماميه مي‌باشد.
کليد واژه‌ها: ريسک، مخاطره، ضَمان، درآمد‌زائي، بازارهاي مالي، بانكداري اسلامي.
طبقه بندي: G32, D81

 


* كارشناسي ارشد اقتصاد مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني                                Nashrieh@qabas.net
دريافت: 16/4/1391 ـ پذيرش:29/7/1391
 

سال انتشار: 
4
شماره مجله: 
7
شماره صفحه: 
115

تأثير بانك‌هاي اسلامي بر ثبات مالي در فرايند جهاني شدن

، سال اول، شماره دوم، بهار و تابستان 1389، ص 29 ـ 50

رضا اكبريان* / مينو خردسود**

چكيده

با آغاز بانكداري اسلامي و گسترش روز افزون آن در سطح جهان كه با گسترش تحوّلات جهاني شدن همراه است، لزوم توجه به بانك‌هاي اسلامي و نقش آنها در اين فرايند اهميت مي‌يابد. از آنجا كه مبحث «ثبات مالي» در ميان مباحث جهاني شدن اهميت ويژه‌اي دارد، در اين مقاله با اتخاذ شيوه‌اي تحليلي و با استفاده از فرمول
z-score و شاخص جهاني‌شدن به بررسي اين فرضيه مي‌پردازيم كه تأثير متقابلي ميان فرايند جهاني شدن و ثبات مالي بانك‌هاي اسلامي وجود دارد. تحقيق نشان مي‌دهد كه در فرايند جهاني شدن بانك‌هاي اسلامي از طريق مديريت مناسب در شرايط بحران، داشتن قدرت بازار و توان اثرگذاري بر قيمت‌ها، حركت بر اساس بخش واقعي و برخورداري از نظام مشاركتي، بر روي ثبات مالي جهاني تأثير دارد. در مقابل، جهاني‌شدن موجب افزايش ثبات مالي بانك‌هاي اسلامي مي‌شود. افزايش كارايي، استفاده از مؤسسه‌هاي رتبه‌بندي و نظارتي جهاني، و گسترش تنوّع سرمايه‌گذاري را مي‌توان از آثار مثبت جهاني‌شدن بر بانك‌هاي اسلامي دانست.

كليد‌واژه‌ها: بانكداري اسلامي، ثبات مالي، جهاني شدن، شاخص جهاني ‌شدن.

سال انتشار: 
1
شماره مجله: 
2
شماره صفحه: 
29
همزمانی محتوا