و اوراق بهادار اسلامي.

warning: Creating default object from empty value in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\taxonomy\taxonomy.pages.inc on line 33.

مديريت نقدينگي در بانكداري اسلامي

، سال دوم، شماره اول، پياپي سوم، پاييز و زمستان 1389، صفحه 35 ـ 63

Ma'rifat-i Eghtesadi, Vol.2. No.1, Fall & Winter 2010-11

سيدعباس موسويان* / مجتبي كاوند**

چكيده

امروزه بانك‌ها، به عنوان بزرگ‌ترين واسطه‌هاي مالي، نقش مهمّي در تأمين سرماية مورد نياز بنگاه‌هاي اقتصادي دارند. اين نهادهاي مالي، در ايفاي هرچه بهتر نقش خود، با چالش‌هايي جدّي در عرصة مديريت نقدينگي مواجه هستند. بانك‌هاي اسلامي، به دليل ربوي بودن بسياري از ابزارهاي مديريت نقدينگي، بيش از بانك‌هاي متعارف با اين چالش‌ها روبه‌رو بوده، و در پي راهكارها و روش‌هاي جايگزين هستند.چندي است انديشمندان مسلمان متوجّه اين مشكل شده، و درصدد طرّاحي ابزارهاي سازگار با مباني فقه اسلامي و كارامد در عرصة مديريت نقدينگي برآمده‌اند. مقالة حاضر، با استفاده از روش توصيفي، به دنبال پاسخ‌گويي به اين سؤال‌هاست كه: راه‌هاي مديريت نقدينگي در بانكداري اسلامي كدام‌اند؟ آيا مي‌توان بسته‌اي از ابزارها را متناسب با طبقه‌بندي نيازمندي‌ها، براي مديريت نقدينگي در بانكداري اسلامي ارائه كرد؟ اين پژوهش، علاوه بر معرفي چند نوع ابزار جديد جهت مديريت نقدينگي، بسته‌اي از ابزارها را متناسب با طبقه‌بندي نيازمندي‌هاي نقدينگي در بانكداري اسلامي ارائه نموده است.

كليد واژه‌ها: مديريت نقدينگي، مرابحة موازي، قرض‌الحسنة متقابل، صندوق اسلامي ABC، بازار بين‌بانكي اسلامي،و اوراق بهادار اسلامي.

طبقه‌بنديJEL:G21،G0.

سال انتشار: 
2
شماره مجله: 
3
شماره صفحه: 
35
همزمانی محتوا