بهره

warning: Creating default object from empty value in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\taxonomy\taxonomy.pages.inc on line 33.

کنکاشی در چگونگی ارزش پول از منظر یک اقتصاد بدون بهرة پولی بررسی تطبیقی با اقتصاد کلاسیک

عدم نمايش در فروشگاه: 
نمايش در فروشگاه

عباس شاکری / استاد دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی    shakeri.abbas@gmail.com
فرشاد مؤمنی / استاد دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی    farshad.momeni@gmail.com
حسن سبحانی / استاد دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران    sobhanihs@ut.ac.ir
محمدمهدی مجاهدی مؤخر / استادیار دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی    mojahedi@atu.ac.ir

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
22
شماره صفحه: 
21

تحليل ريسك بهره در مقايسه با يك نظام مالي مبتني بر مشاركت در سود و زيان

، سال دوم، شماره اول، پياپي سوم، پاييز و زمستان 1389، صفحه 119 ـ 147

Ma'rifat-i Eghtesadi, Vol.2. No.1, Fall & Winter 2010-11

مجيد صامتي* / نورالله صالحي آسفيجي** / مصطفي صالحي آسفيجي***

چكيده

در كنار متغيّرهايي چون ميزان درآمد و گسترة زماني آن، ريسك درآمدهاي مؤسسه‌هاي مالي نقش مهمي در موفقيت و كارايي آنها دارد. در اين مقاله، با تمركز بر عنصر اخير، به بررسي تمايز ميان مؤسسه‌هاي مالي ربوي و مشاركتي از جهت ريسك درآمد‌ها مي‌پردازيم. فرضية ما آن است كه در نظام وام‌دهي با بهره، ريسك سرمايه‌گذار بيشتر از نظام مشاركت در سود و زيان است. براي آزمون اين فرضيه، ريسك سرمايه‌گذاران در مؤسسه‌هاي مشاركتي و ربوي با استفاده از روش واريانس ساده و روش نامعادلة جنسن و نتايج فرعي قضية روثچيلد – استيگليتز مورد تحليل قرار گرفته است. نتايج اين بررسي نشان مي‌دهد كه در نظام وام‌دهي با بهره، ريسك سرمايه‌گذار بيشتر از نظام مشاركت در سود و زيان است. ريسك بيشتر در وام‌دهي با بهره به معناي ثبات كمتر، فاصلة بيشتر با عدالت، رشد كمتر و در نتيجه كارايي و رفاه كمتر است.

كليد واژه‌ها: بهره، مشاركت در سود و زيان، كارايي، ريسك فعاليت انتقال وجوه.

طبقه‌بندي JEL :G21,E58.

سال انتشار: 
2
شماره مجله: 
3
شماره صفحه: 
119
همزمانی محتوا