بحران مالي

warning: Creating default object from empty value in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\taxonomy\taxonomy.pages.inc on line 33.

تحليل راهكارهاي جلوگيري از هجوم‌هاي بانكي

، سال دوم، شماره اول، پياپي سوم، پاييز و زمستان 1389، صفحه 179 ـ 209

Ma'rifat-i Eghtesadi, Vol.2. No.1, Fall & Winter 2010-11

رحيم دلالي اصفهاني* / محمّد واعظ برزاني** / بايان ولي***

چكيده

هجوم‌هاي بانكي را مي‌توان يكي از عوارض بحران‌هاي مالي دانست كه مقابله با آن از اهميت بسزايي برخوردار است. در اين مقاله، ضمن ارائة تحليلي از ريشه‌هاي بحران اقتصادي سال 2008، به بررسي راه‌هاي مقابله با هجوم‌هاي بانكي مي‌پردازيم. ما با استفاده از رهيافت‌هاي ارائه‌شده در ادبيات موجود به ويژه مقالة دايموند و ديبويگ (1983)، مدلي براي تحليل ابزارها و سياست‌هاي قابل استفاده جهت مديريت دارايي‌ها و بدهي‌ها و كاستن از عوارض هجوم‌هاي بانكي به دست مي‌دهيم. در اين بررسي كه به شيوة تحليلي انجام شده، به طور خاص، سه شيوة «قرارداد وقفه در قابليت تبديل سپرده»، «بيمة سپرده‌ها»، و «وام‌دهي بانك مركزي» مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. نتايج تحقيق بيان مي‌كند كه استفاده از اين ابزارها و سياست‌ها نمي‌تواند مانع از بروز بحران‌هاي نقدشوندگي و هجوم‌هاي بانكي شود؛ بلكه تنها مي‌تواند بحران‌ها را به تأخير اندازد يا در صورت مواجه‌شدن با بحران، از شدّت آسيب‌ها بكاهد. مدل ارائه‌شده در مقاله مي‌تواند پايه‌اي براي شكل‌گيري پژوهش‌هاي تكميلي در زمينة مشكل هجوم بانكي در دورة انتقالي نظام بانكداري بدون ربا و نظام فعلي بانكي جمهوري اسلامي ايران باشد.

كليد واژه‌ها: هجوم‌هاي بانكي، بحران مالي، سپردة ديداري، قرداد وقفه در قابليت تبديل، بيمة سپرده، نقدينگي.

طبقه‌بندي JEL:.E58, G63, G62, E52

سال انتشار: 
2
شماره مجله: 
3
شماره صفحه: 
179
همزمانی محتوا