اولويت بندي ريسک صکوک

warning: Creating default object from empty value in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\taxonomy\taxonomy.pages.inc on line 33.

شناسايي، طبقه‌بندي و اولويت‌بندي ريسک‌هاي اوراق بهادار مضاربه با تأکيد بر فقه اماميه با رويکرد مدلسازي تصميم گيري چند معياره

  سال سوم، شماره اول، پياپي پنجم، پاييز و زمستان 1390، صفحه 145 ـ 170
Ma'rifat-e Eghtesadi-e Islami, Vol.3. No.1, Fall& Winter 2011-12

سيدعباس موسويان* / حسين شيرمردي احمدآباد**

چکيده

با توجه به قانون توسعه ابزارها و بازارهاي مالي جديد در راستاي تسهيل سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي مصوب آذرماه 88 در مجلس شوراي اسلامي و ضرورت جذب سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي مسلمان و غيرمسلمان، ناچار به توسعه و تنوع در ابزارهاي مالي اسلامي هستيم که هم منطبق با اصول شريعت باشند و هم توجيه مالي و اقتصادي داشته باشند. از جمله رايج‌ترين اين روش‌ها صکوک (اوراق بهادار اسلامي) مي‌باشد. در مقايسه با ساير اوراق صکوک، صکوک مضاربه با توجه به ويژگي‌هاي خاص خود از جمله صکوکي مي‌باشد که هم اکنون در کانون توجه شرکت‌‌ها و دولت‌هاي مسلمان جهت تامين منابع مالي قرار دارد. از آنجا که در طراحي هر ابزار مالي اسلامي‌ بايد به پنج بعد" 1. فقهي ‌2. حقوقي 3. طراحي مدل مالي 4. مديريت ريسک 5. حسابداري و مالياتي " توجه کرد؛ در اين پژوهش ابتدا بر اساس روش تحقيق دلفي ريسک‌هاي صکوک مضاربه در سه طبقه ريسک‌هاي سرمايه‌گذاران، ريسک‌هاي موسسه‌ي ‌‌بازرگاني (باني) و ريسک‌هاي موسسه‌ي مالي(واسط) طبقه‌بندي شدند و سپس با استفاده از تلفيق تکنيک‌هاي SAW وTOPSIS ريسک‌هاي نوسان قيمت کالاهاي موضوع تجارت، تورم، تعهدات عقد مضاربه، بازار و نقدشوندگي به ترتيب در اولويت 1 تا 5 قرار گرفتند.

كليدواژه‌ها: اوراق بهادار اسلامي، اوراق مضاربه، ريسک صکوک، اولويت بندي ريسک صکوک، SAW، TOPSIS.

طبقه بنديJEL:.G22, G32


سال انتشار: 
3
شماره مجله: 
5
شماره صفحه: 
145
همزمانی محتوا