معيار.

warning: Creating default object from empty value in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\taxonomy\taxonomy.pages.inc on line 33.

شاخص‌هاي ارزيابي تسهيل مبادلات در بازار اسلامي*

* برای مشاهده بهتر این مقاله، نسخه pdf آن را در پایین مقاله مشاهده فرمایید.

سال دوم، شماره دوم، پياپي چهارم، بهار و تابستان 1390، صفحه 127 ـ 152

Ma'rifat-i Eghtesadi, Vol.2. No.2, Spring & Summer 2011

محمدجمال خليليان اشكذري**

چكيده

بي‌شك، بازار اسلامي نقشي اساسي در تحقق پيشرفت و توسعه جامعة اسلامي ايفا مي‌كند. در اين چارچوب، ضرورت توجه به مشخصه‌هاي اين نهاد اجتماعي و همچنين شاخص‌هاي ارزيابي آن دو چندان مي‌شود. در كنار مشخصه‌هاي مختلف بازار اسلامي، سهولت و آسان بودن مبادلات، جايگاه ويژه‌اي دارد. هدف تحقيق حاضر آن است‌كه شاخص‌هاي اندازه‌گيري تسهيل مبادلات را در بازار اسلامي بررسي و تبيين كند. يافته‌هاي پژوهش كه به روش كتابخانه‌اي انجام شده، نشان مي‌دهد كه افزايش سرعت مبادلات، كاهش هزينه‌ها و كاهش درجه نااطميناني، سه معيار اساسي براي تحقق تسهيل مبادلات‌اند. با توجه به موارد ظهور و بروز اين مؤلفه‌ها در خارج مي‌توان ميزان وجود مبادلات آسان در بازار را با استفاده از شاخص‌هاي كمّي، چون شاخص رضايت فروشنده و مشتري، نظارت بر بازار، شفافيت بازار، مناسب بودن مكان مبادله، آگاهي و پايبندي به احكام مبادلات، آگاهي و پايبندي به آداب و اخلاق اسلامي، آگاهي و پايبندي به قوانين و مقرّرات مربوط به مبادلات، آگاهي و پايبندي به شيوه‌هاي فني و اقتصاديِ مبادلات، بازاريابي مناسب، كاهش فاصله بين توليد و مصرف و ساز و كارهاي ‌جديد به‌دست آورد و مبادلات را مورد سنجش قرار داد.

كليدواژه‌ها: تسهيل مبادلات، بازار اسلامي، شاخص، معيار.

طبقه‌بندي JEL: M, G14, D42, D4

سال انتشار: 
2
شماره مجله: 
4
شماره صفحه: 
127
همزمانی محتوا