تأمين مالي

warning: Creating default object from empty value in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\taxonomy\taxonomy.pages.inc on line 33.

صكوك وكالت، ابزار مناسب تأمين مالي كارآفريني دانشگاهي

عدم نمايش در فروشگاه: 
نمايش در فروشگاه

سال دهم، شماره اول، پياپي 19، پاييز و زمستان 1397

سيدهادي عربي / دانشيار دانشگاه قم    hadiarabi@gmail.com
سيدمهدي موسوي بررودي / دانشجوي دکتري علوم اقتصادي دانشگاه امام صادق علیه السلام    barrodi@isu.ac.ir
حسين شيرمردي احمدآباد / دانشجوي دکتري معارف اسلامي و مديريت مالي دانشگاه امام صادق علیه السلام     shirmardy@isu.ac.ir
دريافت: 21/07/1397 ـ پذيرش: 28/11/1397

چکيده
امروزه توليد دانـش و کاربرد مؤثر آن در توليد، بـه يـک هـدف جهاني تبديل‌شده است. با وجود اين، تأمين‌مالي توليد دانش كاربردي و كارآفريني دانشگاهي با مشكلات زيادي روبرو است. وابستگي دانشگاه به بـودجه‌هاي دولتـي، عدم شناخت دانشگاه از نيازها و اولويت‌هاي فضاي کسب و کار، عدم‌حمايت‌هاي مالي دانشگاه از پژوهشگران براي بهره‌برداري از دانش توليدشده، و ناکافي بودن سهم پژوهشگران از درآمدهاي حاصل از تـجاري‌سازي را مي‌توان از مهم‌ترين موانع اقتصادي تجاري‌سازي دانش و کارآفريني دانشگاهي دانست. در اين مقاله با استفاده از روش تحليلي به بررسي امكان استفاده از ظرفيت‎هاي بازار سرمايه اسلامي براي حل بخشي از مشکلات اقتصادي کارآفريني دانشگاهي مي‌پردازيم. در اين بررسي، اوراق وكالت به‌عنوان ابزاري براي تأمين مالي كارآفريني دانشگاهي در بازار سرمايه ايران پيشنهاد شده است. نتايج پژوهش نشان مي‌دهد که مزيت اوراق وکالت، امکان ايجاد سبدي متنوع و کم ريسک در کارآفريني دانشگاهي است. اوراق وكالت پيشنهادي ابزار مناسبي براي تأمين نيازهاي مالي مختلف کارآفريني دانشگاهي ازجمله تأمين سرمايه در گردش و تأمين مالي پروژ‌ه‌هاي دانش‌بنيان است.
کليدواژه‌ها: تأمين مالي، کارآفريني دانشگاهي، ابزارهاي مالي اسلامي، صکوک، صکوک وکالت
طبقه‌بندی JEl: Z12، G11، O32.
 


 

سال انتشار: 
10
شماره مجله: 
19
شماره صفحه: 
5

نقش بورس اوراق بهادار در تحقق سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي

سال ششم، شماره اول، پياپي 11، پاييز و زمستان 1393

محمدنقي نظرپور / دانشيار گروه اقتصاد دانشگاه مفيد                                                   nazarpur@mofidu.ac.ir .

يحيي لطفي‌نيا / كارشناس ارشد اقتصاد اسلام دانشگاه مفيد                                        Yaya.lotfinia@yahoo.com

دريافت: 26/5/1393 ـ پذيرش: 11/11/1393

چكيده

در چندسال اخير بحث «اقتصاد مقاومتي»، براي مقابله با فشارها و تهديدهاي اقتصادي جبهة استكبار جهاني عليه كشورمان، از سوي مقام معظم رهبري به ادبيات اقتصادي كشور وارد شد. هدف از طرح اين موضوع، دستيابي به اهداف اقتصادي چشم‌انداز بيست‌ساله كشور مي‌باشد، در شرايطي كه كشور با انواع فشارها و تحريم‌ها مواجه است، به‌گونه‌اي كه اقتصاد مستمراً رشدي درون‌زا، با ثبات و پايدار خود را تجربه و دچار ركود نگردد. دستيابي به چنين رشدي، مستلزم افزايش نرخ پس‌انداز، نرخ سرمايه‌گذاري و هدايت بهينه نقدينگي به سمت فعاليت‌هاي مولد اقتصادي است. در اين زمينه، بازارهاي مالي نقش مهمي در كمك به بخش واقعي اقتصاد در دستيابي به اهداف خود بر عهده دارند. اين مقاله براي ارائه روش‌هايي مؤثر براي پياده‌سازي سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي، با استفاده از روش توصيفي و تحليل محتوا به بررسي نقش بورس اوراق بهادار در تحقق سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي مي‌پردازد. بر اساس يافته‌هاي پژوهش، بورس اوراق بهادار از طريق تأمين مالي شركت‌هاي دانش‌بنيان، واگذاري بنگاه‌هاي دولتي در قالب عرضه سهام حمايت از توليد، عرضه كالاهاي استراتژيك در بورس تخصصي كالا و بين‌المللي شدن خود در تحقق سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي نقش بسزايي دارد.

كليدواژه‌ها: اقتصاد مقاومتي، بورس اوراق بهادار، بورس‌هاي تخصصي كالا، تأمين مالي، سهام حمايت از توليد.

 

سال انتشار: 
6
شماره مجله: 
11
شماره صفحه: 
49
همزمانی محتوا