بانك اسلامي

warning: Creating default object from empty value in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\taxonomy\taxonomy.pages.inc on line 33.

تأثير ابزارهاي تأمين مالي اسلامي (مشاركتي و مبادله‌اي) بر سودآوري بانك‌هاي خصوصي ايران

عدم نمايش در فروشگاه: 
نمايش در فروشگاه

سال نهم، شماره دوم، پياپي 18، بهار و تابستان 1397

محمد رجائی باغسیائی / استاديار دانشگاه علامه طباطبائی    m.rajaei1392@gmail.com
اویس محرم اوغلی / کارشناس‌ارشد رشته بانکداری اسلامی، دانشگاه علامه طباطبائی    oveise@yahoo.com
مجید علیرضایی / کارشناس‌ارشد رشته بانکداری اسلامی دانشگاه علامه طباطبائی    majidalirezaee.70@gmail.com
دريافت: 16/02/1397 - پذيرش: 23/06/1397.

چکیده
با توجه به گذشت بیش از سه دهه از اجرای قانون بانکداری بدون ربا در کشور، نیاز به بررسی کارکرد این سیستم جهت شناخت بیشتر نحوه عملکرد و اصلاح و ارتقا آن، ضروري است. این پژوهش به بررسی تأثیر ابزارهای تأمین مالی اسلامی مشارکتی و مبادله‌ای بر سودآوری شانزده بانک خصوصی در سال‌هایی که از این عقود استفاده نموده‌اند، با استفاده از روش داده‌های جدولی نامتقارن پرداخته و سهم عقود مختلف از تسهیلات اعطايی بانک‌های خصوصی بر نرخ بازدهی دارایی‌ها (ROA) به‌عنوان شاخص سود‌آوری بانک‌ها، برازش گردیده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که عقود مشارکتی (مضاربه و مشارکت مدنی)، به صورت مستقیم با سودآوری بانک‌ها رابطه معنادار دارند؛ درحالی‌که عقود مبادله‌ای رابطه معناداری با سودآوری بانک‌ها (شاخص بازده دارایی‌ها) ندارند. در ضمن، ضرایب متغیرهای مجازی که برای سنجش اثرگذاری شرایط خاص در سال‌های 89-92 وارد مدل شده بود، بی معنی بودکه نشان‌دهنده عدم تأثیر شرایط خاص چهار سال مزبور بر نتیجه مدل می‌باشد.
کلیدواژه‌ها: بانک اسلامی، تأمین مالی اسلامی، داده‌های جدولی نامتقارن، سودآوری.
طبقه‌بندی JEl: P4، G24، G21.


سال انتشار: 
9
شماره مجله: 
18
شماره صفحه: 
105

شاخص‌ بانكداري اسلامي

سال ششم، شماره اول، پياپي 11، پاييز و زمستان 1393

محمدجواد توكلي / استاديار مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره                                           tavakoli@iki.ac.ir

عبدالخالق كريمي / دانشجوي دكتري قرآن و اقتصاد جامعة المصطفي العالمية abkarimi58@gmail.com

دريافت: 25/4/1393 ـ پذيرش: 4/10/1393

چكيده

گسترش بانكداري اسلامي در دهه‌هاي اخير، ضرورت تدوين شاخص‌هاي ارزيابي ميزان تحقق آرمان‌هاي آن را دو چندان كرده است. سؤال اصلي اين مقاله اين است كه چگونه مي‌توان وضعيت بانكداري اسلامي را ارزيابي كرد. يافته‌هاي اين مقاله، با روش تحليلي، نشان مي‌دهد كه رعايت موازين فقهي اسلام و تحقق اهداف شريعت، دو بُعد محوري در بانكداري اسلامي را تشكيل مي‌دهند. مؤلفه‌هاي بُعد اول، حذف ربا، جهالت، فساد و رعايت فقه قراردادها و مؤلفه‌هاي بُعد دوم، كارايي، همگرايي بخش بانكي و حقيقي، عدالت، ايفاي مسئوليت اجتماعي، تكريم مشتري و ترويج قرض‌الحسنه مي‌باشند. در اين مقاله، براي سنجش ميزان رعايت موازين فقهي نماگرهاي قرارداد واقعي، اطلاعات بانكداري اسلامي، اطلاع از مفاد قرارداد، سلامت بانكي، تخصيص در زمينه قرارداد و مطالبات غيرمعوق معرفي شده‌اند. براي ارزيابي تحقق اهداف شريعت نيز نماگرهاي كارايي، حاشيه سود بانكي، برابري فرصت، تسهيلات غيررانتي، امهال معسر، توازن منطقه‌اي تسهيلات، كارمزد عادلانه، تخصيص تسهيلات تكليفي، تأمين مالي طيب، پرداخت به موقع تسهيلات، و تخصيص قرض‌الحسنه مطرح شده‌اند. شاخص پيشنهادي بانكداري اسلامي، ميانگين ساده نماگرهاي رعايت موازين فقهي و تحقق اهداف شريعت است.

كليدواژه‌ها: بانكداري اسلامي، بانك اسلامي، شاخص، نماگر، مقاصد شريعت.

طبقه‌بندي JEL: E59، C43، P4.

 

سال انتشار: 
6
شماره مجله: 
11
شماره صفحه: 
71
همزمانی محتوا