نماگر

warning: Creating default object from empty value in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\taxonomy\taxonomy.pages.inc on line 33.

مؤلفه‌ها و نماگرهاي فروشگاه اسلامي؛ تعيين اولويت‌هاي 81 نماگر فروشگاه اسلامي، بر اساس تحليل سلسله‌مراتبي (AHP)

عدم نمايش در فروشگاه: 
نمايش در فروشگاه

سال دهم، شماره دوم، پياپي 20، بهار و تابستان 1398

سیدمهدی معلمی / استادیار جامعة‌المصطفی العالمیة    mahdimoalemi@gmail.com
دريافت: 19/01/1398 ـ پذيرش: 20/06/1398

چکيده
امروزه مراکز بزرگ تجاری به‌واسطة کارکردهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مخصوص خود، پدیدة‌ مهمی در ساختار زندگی معاصر به‌شمار می‏روند. فروشگاه‌ها، نه‌تنها بنیادی اقتصادی و نهادی اجتماعی، که نمادی فرهنگی و بازتابی از هنر، اندیشه و بنیادهای ارزشی جوامع به‌شمار می‌روند و به دلیل کارکردهای گسترده،‌ در سبک زندگی مردم نیز تأثیر می‌گذارند. اين پژوهش، در مرحله اول با تحلیل مفهوم فروشگاه تراز اسلامی، با در نظر گرفتن این موضوع که دادوستد محوری‌ترین رفتار اقتصادی در فروشگاه است، بر این محور، ابعاد مختلف فروشگاه اسلامی از جهات مختلفی همچون قیمت، مشروعیت فرایند دادوستد، طرفین، متعلق و فضای فیزیکی دادوستد را بررسی نموده و مؤلفه‌ها و نماگرهای هر بُعد را از متون اصیل اسلامی استخراج کرده است. در مرحلة دوم با مراجعه به نخبگان و متخصصان علومی انسانی اسلامی، از روش تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP)، به اولویت‌بندی 81 نماگر برای فروشگاه تراز اسلامی پرداخته است و وزن نهایی هر یک را مشخص کرده است.
کلیدواژه‌ها: بازار اسلامی، فروشگاه اسلامی، بازار کالا، شاخص، نماگر.
طبقه‌بندي JEL: J49، L29، M39، P4.
 


 

سال انتشار: 
10
شماره مجله: 
20
شماره صفحه: 
215

شاخص‌ بانكداري اسلامي

سال ششم، شماره اول، پياپي 11، پاييز و زمستان 1393

محمدجواد توكلي / استاديار مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره                                           tavakoli@iki.ac.ir

عبدالخالق كريمي / دانشجوي دكتري قرآن و اقتصاد جامعة المصطفي العالمية abkarimi58@gmail.com

دريافت: 25/4/1393 ـ پذيرش: 4/10/1393

چكيده

گسترش بانكداري اسلامي در دهه‌هاي اخير، ضرورت تدوين شاخص‌هاي ارزيابي ميزان تحقق آرمان‌هاي آن را دو چندان كرده است. سؤال اصلي اين مقاله اين است كه چگونه مي‌توان وضعيت بانكداري اسلامي را ارزيابي كرد. يافته‌هاي اين مقاله، با روش تحليلي، نشان مي‌دهد كه رعايت موازين فقهي اسلام و تحقق اهداف شريعت، دو بُعد محوري در بانكداري اسلامي را تشكيل مي‌دهند. مؤلفه‌هاي بُعد اول، حذف ربا، جهالت، فساد و رعايت فقه قراردادها و مؤلفه‌هاي بُعد دوم، كارايي، همگرايي بخش بانكي و حقيقي، عدالت، ايفاي مسئوليت اجتماعي، تكريم مشتري و ترويج قرض‌الحسنه مي‌باشند. در اين مقاله، براي سنجش ميزان رعايت موازين فقهي نماگرهاي قرارداد واقعي، اطلاعات بانكداري اسلامي، اطلاع از مفاد قرارداد، سلامت بانكي، تخصيص در زمينه قرارداد و مطالبات غيرمعوق معرفي شده‌اند. براي ارزيابي تحقق اهداف شريعت نيز نماگرهاي كارايي، حاشيه سود بانكي، برابري فرصت، تسهيلات غيررانتي، امهال معسر، توازن منطقه‌اي تسهيلات، كارمزد عادلانه، تخصيص تسهيلات تكليفي، تأمين مالي طيب، پرداخت به موقع تسهيلات، و تخصيص قرض‌الحسنه مطرح شده‌اند. شاخص پيشنهادي بانكداري اسلامي، ميانگين ساده نماگرهاي رعايت موازين فقهي و تحقق اهداف شريعت است.

كليدواژه‌ها: بانكداري اسلامي، بانك اسلامي، شاخص، نماگر، مقاصد شريعت.

طبقه‌بندي JEL: E59، C43، P4.

 

سال انتشار: 
6
شماره مجله: 
11
شماره صفحه: 
71
همزمانی محتوا