اوراق استصناع

warning: Creating default object from empty value in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\taxonomy\taxonomy.pages.inc on line 33.

معرفي مدل بهينه پوشش ريسك در مدل هاي عملياتي اوراق استصناع به روش AHP و TOPSIS

سال هفتم، شماره دوم، پياپي 14، بهار و تابستان 1395

محمدنقي نظرپور/ دانشيار دانشكده اقتصاد دانشگاه مفيد                                           Nazarpur@mofidu.ac.ir .

روح اله عبادي/ دانشجوي دكتراي اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه                                  ، Ebadi.ro@gmail.com .

سيدهادي ميرحسيني/ كارشناس ارشد مديريت مالي                                        S.h.mirhosseyni@gmail.com

دريافت: 10/02/1395 ـ پذيرش: 20/06/1395

چكيده

يکي از اقدامات ضروري جهت گسترش اوراق بهادار اسلامي، تجزيه و تحليل ريسک اين اوراق و تلاش براي پوشش آن است. در ميان اوراق بهادار اسلامي، اوراق استصناع از جايگاه ويژه اي برخوردار است. براي انتشار اين اوراق مدل هاي اجرايي متنوعي پيشنهاد شده است. يکي از معيارهاي انتخاب ميان مدل هاي پيشنهادي، تجزيه و تحليل ريسک هاي بالقوه و بالفعل اوراق مزبور در بازارهاي اوليه و ثانويه است. اين بررسي مي تواند به تقويت پوشش ريسک اين اوراق، و در نتيجه افزايش مقبوليت عمومي آن کمک نمايد. اين مقاله با استفاده از روش توصيفي- تحليلي و پرسش نامه اي، ضمن ارزيابي ريسک مدل هاي اجرائي اوراق استصناع، به بررسي مدل بهينه پوشش ريسک آن مي پردازد. بنا به فرضيه تحقيق «الگوي عملياتي ارايه شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار بهينه ترين الگو براي پوشش ريسک اوراق استصناع مي باشد». براي ارزيابي اين فرضيه تحقيق از روشAHP و TOPSISجهت تحليل داده هاي پرسش نامه اي استفاده شده است. يافته هاي مقاله حاکي از برتري مدل پيشنهادي بورس در پوشش ريسک عملياتي اوراق استصناع نسبت به ساير مدل ها دارد. مدل اوراق استصناع غيرمستقيم، مدل بانك مركزي و مدل اوراق استصناع موازي از نظر پوشش ريسک در رتبه هاي بعدي قرار مي گيرند.

کليدواژه ها: اوراق استصناع، نظام مالي اسلامي،پوشش ريسك اوراق استصناع، روشAHP و TOPSIS

طبقه بنديJEL: G10 E44 G24 P4.

 

سال انتشار: 
7
شماره مجله: 
14
شماره صفحه: 
109

اوراق استصناع و تأمين مالي خرد در مناطق محروم

سال ششم، شماره دوم، پياپي 12، بهار و تابستان 1394

محمود عيسوي / استاديار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائي                                        eisavim@yahoo.com

اعظم محمودي / کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه علوم اقتصادي                             mahmudi.azam@yahoo.com

دريافت: 15/1/1394 ـ پذيرش: 22/6/1394

چكيده

مناطق محروم به واسطه فقدان زيرساخت ها از قابليت چنداني براي جذب سرمايه گذاري برخوردار نيستند. همين امر ضرورت تأمين مالي طرح هاي خرد در مناطق محروم با استفاده از حمايت هاي دولتي را دوچندان مي نمايد. در اين مقاله با استفاده از روش تحليلي به بررسي امكان استفاده از روش استصناع براي تامين مالي طرح هاي خرد در اين مناطق مي پردازيم. بر اساس فرضيه مقاله، اوراق استصناع ابزاري مناسب براي تأمين مالي خرد در مناطق محروم است. يافته هاي پژوهش حاكي از كارايي اوراق استصناع براي تامين اين هدف است. در مدل پيشنهادي، فرايند تأمين مالي خرد با ارائه درخواست سفارش ساخت كالايي مشخص از طرف يك شركت (دولتي يا خصوصي) به بانك آغاز مي گردد. اين روند با معرفي گروه هاي توليدكننده به بانك و انعقاد قرارداد استصناع بانك با آنها، انتشار اوراق استصناع، تأمين مالي خرد و در نهايت پرداخت سود دارندگان اوراق ادامه مي يابد. مدل پيشنهادي مقاله از مزايايي همچون زمينه سازي افزايش اشتغال در مناطق محروم، جمع آوري و استفاده بهينه از منابع خرد، اطمينان بخشي نسبت به فروش محصولات توليدي توسط توليدكنندگان و رونق توليد برخوردار است.

كليدواژه ها: اوراق استصناع، تأمين مالي خرد، مناطق محروم.

 

سال انتشار: 
6
شماره مجله: 
12
شماره صفحه: 
87
همزمانی محتوا