سيدهادي عربي

warning: Creating default object from empty value in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\taxonomy\taxonomy.pages.inc on line 33.

صكوك وكالت، ابزار مناسب تأمين مالي كارآفريني دانشگاهي

عدم نمايش در فروشگاه: 
نمايش در فروشگاه

سال دهم، شماره اول، پياپي 19، پاييز و زمستان 1397

سيدهادي عربي / دانشيار دانشگاه قم    hadiarabi@gmail.com
سيدمهدي موسوي بررودي / دانشجوي دکتري علوم اقتصادي دانشگاه امام صادق علیه السلام    barrodi@isu.ac.ir
حسين شيرمردي احمدآباد / دانشجوي دکتري معارف اسلامي و مديريت مالي دانشگاه امام صادق علیه السلام     shirmardy@isu.ac.ir
دريافت: 21/07/1397 ـ پذيرش: 28/11/1397

چکيده
امروزه توليد دانـش و کاربرد مؤثر آن در توليد، بـه يـک هـدف جهاني تبديل‌شده است. با وجود اين، تأمين‌مالي توليد دانش كاربردي و كارآفريني دانشگاهي با مشكلات زيادي روبرو است. وابستگي دانشگاه به بـودجه‌هاي دولتـي، عدم شناخت دانشگاه از نيازها و اولويت‌هاي فضاي کسب و کار، عدم‌حمايت‌هاي مالي دانشگاه از پژوهشگران براي بهره‌برداري از دانش توليدشده، و ناکافي بودن سهم پژوهشگران از درآمدهاي حاصل از تـجاري‌سازي را مي‌توان از مهم‌ترين موانع اقتصادي تجاري‌سازي دانش و کارآفريني دانشگاهي دانست. در اين مقاله با استفاده از روش تحليلي به بررسي امكان استفاده از ظرفيت‎هاي بازار سرمايه اسلامي براي حل بخشي از مشکلات اقتصادي کارآفريني دانشگاهي مي‌پردازيم. در اين بررسي، اوراق وكالت به‌عنوان ابزاري براي تأمين مالي كارآفريني دانشگاهي در بازار سرمايه ايران پيشنهاد شده است. نتايج پژوهش نشان مي‌دهد که مزيت اوراق وکالت، امکان ايجاد سبدي متنوع و کم ريسک در کارآفريني دانشگاهي است. اوراق وكالت پيشنهادي ابزار مناسبي براي تأمين نيازهاي مالي مختلف کارآفريني دانشگاهي ازجمله تأمين سرمايه در گردش و تأمين مالي پروژ‌ه‌هاي دانش‌بنيان است.
کليدواژه‌ها: تأمين مالي، کارآفريني دانشگاهي، ابزارهاي مالي اسلامي، صکوک، صکوک وکالت
طبقه‌بندی JEl: Z12، G11، O32.
 


 

سال انتشار: 
10
شماره مجله: 
19
شماره صفحه: 
5

نقد و بررسي عدالت طبيعي ساگدن از نگاه اقتصاد اسلامي

سال هفتم، شماره دوم، پياپي 14، بهار و تابستان 1395

سيدهادي عربي/ دانشيار دانشگاه قم                                                             Hadiarabi@Gmail.com

محمدجواد رضائي/ دکتري علوم اقتصادي و پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام           Rezaee.mj@Gmail.com

دريافت: 24/08/1394 ـ پذيرش: 05/02/1395

چكيده

برخي اقتصاددانان و فيلسوفان معاصر از جمله ساگدن با استفاده از نظريه بازي‏ها، به تبيين عدالت پرداخته‏اند. اين مقاله به تقرير ايدۀ ساگدن در باب ظهور و تداوم ميثاق‏ها و تلقي تطوري وي از عدالت اقتصادي و ارزيابي انتقادي آن مي‏پردازد. ارزيابي انتقادي نظريه عدالت طبيعي ساگدن با استفاده از روش تحليلي-نظري و بهره‏گيري از آموزه‏هاي اسلامي صورت مي گيرد. بنا به يافته هاي تحقيق، «ظهور ميثاق‏ها در وضعيت بي‏ساماني به عنوان ابزار گزينش تعادل» و «تأثيرگذاري چنين ميثاق‏هايي بر درک افراد از عدالت» از جمله اصول ايدۀ ساگدن است. هرچند شيوۀ تحليلي وي از مزيتي چون توجه به هنجارها برخوردار است، اما با مشکلاتي همچون «تحويل ناپذيري ارزش‏هايي چون عدالت به واقعيت ‏ها»، «مخالفت درک شهودي و اسلامي با معيار پايداري به مثابه عنصر مقوّم وضعيت عادلانه» و «عدم کفايت تمسک به رويکردهاي انسان‏محورانه براي حل تعارض منافع» روبرو است. ديدگاه ساگدن در تحليل عدالت شباهت هايي با ديدگاه هاي اسلامي از جمله ديدگاه علامه طباطبايي در مورد چگونگي شکل گيري توافق هاي اجتماعي دارد. با اين وجود، انتظار تحقق عدالت براساس ميثاق‏هاي برخاسته از پيگيري نفع شخصي، آن گونه که ساگدن مي گويد، امکان پذير نيست و روند شکل گيري توافق بر سر هنجار عدالت و حل اختلاف در زمينه تزاحم منافع در مرحله اجرا نيازمند بهره مندي از شريعت است.

کليدواژه‏ها: عدالت اقتصادي، ساگدن، اقتصاد اسلامي، انتظارات هنجاري، نظريه بازي‏ها، نظم خودانگيخته.

طبقه‏بندي JEL: C73, D63, P48، P4.


 

سال انتشار: 
14
شماره مجله: 
14
شماره صفحه: 
87
همزمانی محتوا