تخصيص بودجه

warning: Creating default object from empty value in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\taxonomy\taxonomy.pages.inc on line 33.

معيارها و شاخص‌هاي تأمين و تخصيص بودجة دولت اسلامي

عدم نمايش در فروشگاه: 
نمايش در فروشگاه

سال هشتم، شماره دوم، پياپي 16، بهار و تابستان 1396

محمدجمال خليليان اشکذري / دانشيارگروه اقتصاد، مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره m_khalil411@yahoo.com

سال انتشار: 
8
شماره مجله: 
16
شماره صفحه: 
103
همزمانی محتوا