صكوك

warning: Creating default object from empty value in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\taxonomy\taxonomy.pages.inc on line 33.

صكوك وكالت، ابزار مناسب تأمين مالي كارآفريني دانشگاهي

عدم نمايش در فروشگاه: 
نمايش در فروشگاه

سال دهم، شماره اول، پياپي 19، پاييز و زمستان 1397

سيدهادي عربي / دانشيار دانشگاه قم    hadiarabi@gmail.com
سيدمهدي موسوي بررودي / دانشجوي دکتري علوم اقتصادي دانشگاه امام صادق علیه السلام    barrodi@isu.ac.ir
حسين شيرمردي احمدآباد / دانشجوي دکتري معارف اسلامي و مديريت مالي دانشگاه امام صادق علیه السلام     shirmardy@isu.ac.ir
دريافت: 21/07/1397 ـ پذيرش: 28/11/1397

چکيده
امروزه توليد دانـش و کاربرد مؤثر آن در توليد، بـه يـک هـدف جهاني تبديل‌شده است. با وجود اين، تأمين‌مالي توليد دانش كاربردي و كارآفريني دانشگاهي با مشكلات زيادي روبرو است. وابستگي دانشگاه به بـودجه‌هاي دولتـي، عدم شناخت دانشگاه از نيازها و اولويت‌هاي فضاي کسب و کار، عدم‌حمايت‌هاي مالي دانشگاه از پژوهشگران براي بهره‌برداري از دانش توليدشده، و ناکافي بودن سهم پژوهشگران از درآمدهاي حاصل از تـجاري‌سازي را مي‌توان از مهم‌ترين موانع اقتصادي تجاري‌سازي دانش و کارآفريني دانشگاهي دانست. در اين مقاله با استفاده از روش تحليلي به بررسي امكان استفاده از ظرفيت‎هاي بازار سرمايه اسلامي براي حل بخشي از مشکلات اقتصادي کارآفريني دانشگاهي مي‌پردازيم. در اين بررسي، اوراق وكالت به‌عنوان ابزاري براي تأمين مالي كارآفريني دانشگاهي در بازار سرمايه ايران پيشنهاد شده است. نتايج پژوهش نشان مي‌دهد که مزيت اوراق وکالت، امکان ايجاد سبدي متنوع و کم ريسک در کارآفريني دانشگاهي است. اوراق وكالت پيشنهادي ابزار مناسبي براي تأمين نيازهاي مالي مختلف کارآفريني دانشگاهي ازجمله تأمين سرمايه در گردش و تأمين مالي پروژ‌ه‌هاي دانش‌بنيان است.
کليدواژه‌ها: تأمين مالي، کارآفريني دانشگاهي، ابزارهاي مالي اسلامي، صکوک، صکوک وکالت
طبقه‌بندی JEl: Z12، G11، O32.
 


 

سال انتشار: 
10
شماره مجله: 
19
شماره صفحه: 
5
همزمانی محتوا