سيدعقيل حسيني

warning: Creating default object from empty value in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\taxonomy\taxonomy.pages.inc on line 33.

تحلیل فقهی ـ اقتصادی قیمت و قیمت‎گذاری (تسعیر) با تکیه بر دیدگاه علامه حلي

عدم نمايش در فروشگاه: 
نمايش در فروشگاه

* سيدعقيل حسيني / استادیار گروه اقتصاد دانشکده علوم انساني، دانشگاه ياسوج    aqil.hoseiny@yu.ac.ir
عبداله بهمن‎پوری / استادیار گروه الهیات دانشکده علوم انسانی، دانشگاه یاسوج    bahmanpouri10@gmail.com
محمدرضا حيدری خوراسگانی / استادیار گروه اقتصاد دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان
دريافت: 02/02/1399 ـ پذيرش: 16/06/1399    mrheidari2001@yahoo.com

چکيده
یکی از مهم‌ترین مسائل پیش روی اقتصاد اسلامی، عادلانه بودن نظام قيمت‌گذاری است. آیا مکانیسم قيمت‌گذاری بازاری عادلانه است؟ در اين مقاله با استفاده از روش توصیفی و تحلیل فقهی-اقتصادی به بررسي ملاک و مصادیق قيمت عادلانه از دیدگاه فقه اسلامي با تكيه بر ديدگاه علامه حلي(ره) مي‌پردازيم. در این پژوهش سعی شده است با رجوع به تراث مکتب تشیع با تمرکز بر دیدگاه‌های علامه حلی در خصوص مقوله مهم قیمت‌گذاری و حدود و قلمرو مداخله دولت اسلامی در بازار بصیرت‌هایی استنتاج شود. در اين راستا اين سوال مطرح است كه آيا قيمت بازاري قيمتي عادلانه است؟ يافته‌هاي مقاله نشان مي‌دهد كه از دید علامه حلي، قيمت رايج بازار همواره عادلانه تلقی نمی‌شود. همچنين ايشان مصادیق غیربازاری نیز برای قيمت عادلانه مطرح مي‌كنند كه شامل قيمت‌هاي قانوني مقرر شده بوسيلة مراجع قانوني (اصناف و محتسب و همچنين برآوردکننده (مقوّم) عادل و خِبره) مي‌شود. از ديدگاه پاره‌ای از فقها از جمله علامه حلي در صورت اجحاف صاحب كالا در تعيين قيمت، حاكم شرع می‌تواند قيمت خاصي را تعيين كند. 
کليدواژه‌ها: علامه حلی، قيمت عادلانه، نظريه ارزش، قیمت‎گذاری، بازار رقابتی.
طبقه‌بندي JEL: D46, B11.
 


 

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
22
شماره صفحه: 
143

تحليل ريشه‌هاي ناتواني نظريات اقتصاد محيط‌ زيست متعارف در تبيين و حل بحران‌هاي زيست‎محيطي و دلالت‌هاي آن براي اقتصاد محيط ‌زيست اسلامي

عدم نمايش در فروشگاه: 
نمايش در فروشگاه

سال دهم، شماره دوم، پياپي 20، بهار و تابستان 1398

سيدعقيل حسيني / استاديار گروه اقتصاد دانشگاه ياسوج    aqil.hoseiny@yu.ac.ir
علیرضا رعنائی / دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه شیراز    a.raanaei@gmail.com
دريافت: 19/12/1397 ـ پذيرش: 16/06/1398

چکيده
امروزه مطالعات اقتصاد محيط ‌زيست جايگاه ويژه‌اي در ادبيات اقتصادي پيدا كرده است. اين مقاله به بررسي توانايي تحلیل‎های اقتصاد محیط ‌زیست متعارف در تبيين و حل بحران‌هاي زيست‌محيطي مي‌پردازد. اين بررسي با استفاده از روش «تحليلي» و با توجه به مباني فلسفي نظريات اقتصاد محيط ‌زيست متعارف صورت گرفته است. يافته‌هاي تحقيق نشان مي‌دهد كه نظريات اقتصاد محيط‌ زيست نئوکلاسيکي بر سه مبناي بنيادين «هستي‌شناسي كميت‌گراي مادي»، «روش‎شناسي تقليل‌گرايانه»، و «ارزش‌شناسي مطلوبيت‌گرايانه» استوار است. اين نظريات به سبب ابتنا بر اين سه مبناي قابل مناقشه، غالباً در سطح رويکردهاي فني و مهندسي باقي مي‌مانند و در نتيجه، نمي‌توانند بحران‌هاي زيست‌محيطي را به طور کامل تبيين كنند. سياست‎گذاري‎هاي زيست‎محيطي مبتني بر اين نظريات به سبب بي‌توجهي به ريشه‌هاي فلسفي و اخلاقي اين بحران، قادر به حل ريشه‌اي آن نيست. اين يافته‌ها مي‌تواند حاوي اين پيام براي مطالعات «اقتصاد محیط زیست اسلامی» باشد كه برای حل بحران‌هاي زیست‌محیطی، بايد فراتر از تحليل‌هاي مادي‌گرايانه، تقليل‌گرايانه و مطلوبيت‌گرايانه رفت. چنين رويكردي مي‌تواند شأن واقعي طبيعت را احيا كند و زمينه‌ساز حل ريشه‌اي بحران‌هاي زيست‎محيطي باشد.
كليد‌واژه‌ها: اقتصاد محيط زيست، بحران‌هاي زيست‌محيطي، مطلوبيت‌گرايي، تقليل‎گرايي، اقتصاد محيط ‌زيست اسلامي.
طبقه‌بندي JEL: B41, B59, D01, Q50, Q57.
 


 

سال انتشار: 
10
شماره مجله: 
20
شماره صفحه: 
197
همزمانی محتوا