مزيت مطلق

warning: Creating default object from empty value in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\taxonomy\taxonomy.pages.inc on line 33.

شاخص تجارت خارجي در رويكرد اسلامي

عدم نمايش در فروشگاه: 
نمايش در فروشگاه

سال دهم، شماره دوم، پياپي 20، بهار و تابستان 1398

محمدجواد توکلی / استادیار گروه اقتصاد مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره    Tavakoli@iki.ac.ir
دريافت: 07/12/1397 ـ پذيرش: 05/05/1398

سال انتشار: 
10
شماره مجله: 
20
شماره صفحه: 
5
همزمانی محتوا