بیت‌کوین

warning: Creating default object from empty value in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\taxonomy\taxonomy.pages.inc on line 33.

تحلیل فقهی ـ اقتصادی استخراج ارزهای مجازی در نظام اقتصادی اسلام؛ (مطالعه موردی بیت‌کوین)

عدم نمايش در فروشگاه: 
نمايش در فروشگاه

سال يازدهم، شماره اول، پياپي 21، پاييز و زمستان 1398

حسین عیوضلو / دانشیار گروه اقتصاد سياسي دانشگاه امام صادق علیه السلام    ayvazlou@isu.ac.ir
سیدعباس موسویان / استاد گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی    samosavian@yahoo.com
* محسن رضائی صدرآبادی / دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه امام صادق علیه السلام    mohsenrezay@gmail.com
جواد نوری / دانشجوی دکتری حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات    lawyer.j.nouri@gmail.com
دريافت: 20/05/1398 ـ پذيرش: 04/10/1398
چکيده
در اواخر سال 2008، با رشد فناوری‌ها و گسترش فضای مجازی، پدیده‌ای تحت عنوان ارز رمزنگاری شده «بیت‌کوین» به جهان معرفی گردید و مورد اقبال عمومی قرار گرفت. هرچند استخراج ارزهاي مجازي در كشورهاي اسلامي و ايران گسترش يافته، هنوز ابهاماتي شرعي در زمينه حلیت و مشروعیت درآمد حاصله از آن وجود دارد. در این مقاله با استفاده از روش تحليلي به بررسي فقهي-اقتصادي استخراج ارزهاي مجازي در نظام اقتصادي اسلام مي‌پردازيم. نتایج تحقیق نشان می‌دهد اولاً، با توجه به گسترش مصادیق مختلف ارزهای مجازی، بايد حکم استخراج هر ارز مجازی را به صورت مجزا، با اصول و قواعد اسلامی تطبیق داد. در این راستا، از منظر فقه فردی، اگر پاداشی که در ازای فعالیت استخراج پرداخت می‌شود، امری باشد که در نظام اقتصادی، عوض و مابه‌ازاء معتبر نداشته باشد، عقد باطل است. ثانیاً، از منظر فقه حکومتی، پرداختن به فعالیت استخراج ارزهای مجازی‌ای که منجر به تقویت حکومت اسلامی گردند، جایز بوده و باید مورد توجه قرار گیرند. در مقابل، استخراج ارزهایی که موجب استیلاء نظام سلطه بر حکومت اسلامی شوند، جایز نیست.
کلیدواژه‌ها: ارز مجازی، بیت‌کوین، اقتصاد اسلامی.
طبقه‌بندی JEL: .E51, j31, K24, K24, Z12
 


 

سال انتشار: 
1398
شماره مجله: 
21
شماره صفحه: 
57
همزمانی محتوا