اقتصاد اسلامی

warning: Creating default object from empty value in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\taxonomy\taxonomy.pages.inc on line 33.

چارچوب نظری تقاضا برای پول با رویکردی اسلامی‌ مدلی براساس رهیافت نسل‌های تداخلی

عدم نمايش در فروشگاه: 
نمايش در فروشگاه

* محمود عیسوی / استادیار دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی    meisavi@atu.ac.ir
محمدمهدی مجاهدی مؤخر / استادیار دانشکده، اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی    mojahedi@atu.ac.ir
امیر خادم علیزاده / استادیار دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی    aalizadeh@atu.ac.ir
معصومه آقاجانی / دانشجوی دکترای اقتصاد اسلامی، دانشگاه علامه طباطبائی    maghajani83@gmail.com
دريافت: 28/01/1399 ـ پذيرش: 19/06/1399

چکيده
درک بهتر تقاضای پول در اقتصاد با رویکرد اسلامی، می‌تواند در تجزیه و تحلیل کلان اقتصاد اثر گذاشته و به غنای ادبیات اقتصاد اسلامی کمک كند. مقاله حاضر به بررسی و نقد تقاضای پول در سطح کلان(با پایه¬های خرد) در اقتصاد، با رویکرد اسلامی و ارائه مدلی بر اساس مدل رهیافت نسل‌های تداخلی، با استفاده از مدل ریاضی مي‌پردازد. در مدل پیشنهادی مقاله، تقاضاي پول براي یک جامعه اسلامی فرضی (ایده¬آل) استخراج شده كه در آن پول فقط توسط دولت (بانک مرکزی) و تنها برای یکبار عرضه شود. یافته¬های پژوهش حاكي از اين است كه عوامل مؤثر بر تقاضای پول در بررسی نظری عبارت‌اند از: درآمد، باورهای دینی، تورم، مصرف. در مدل پیشنهادی نیز به اثبات هر يك پرداخته شد: درآمد همان دستمزد در مدل پیشنهادی است که تقاضای پول با آن رابطه مثبت و مستقیم دارد. باورهای دینی، در تابع مطلوبیت گنجانده شد. تورم در قالب نسبت قیمت‌ها در مدل بیان شد که رابطه مستقیم با تقاضای پول دارد. مصرف نیز در مدل پیشنهادی بر تقاضای پول به صورت مثبت مؤثر می‌باشد.
کلیدواژه‌ها: اقتصاد اسلامی، اقتصاد پولی، تقاضای پول، الگوی نسل‌های تداخلی.
طبقه‌بندی JEL: .E41, E49, P44, Z12

 

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
22
شماره صفحه: 
89

برآورد تابع سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در ايران با رويکرد اقتصاد اسلامي

عدم نمايش در فروشگاه: 
نمايش در فروشگاه

*سعيده کامران‌پور / دکتراي اقتصاد، دانشگاه شهيد چمران اهواز    saeede.kamranpoor@gmail.com
منصور زراء نژاد / استاد دانشکده اقتصاد، دانشگاه شهيد چمران اهواز    zarram@gmail.com
صلاح ابراهيمي / دانشجوي دكتري اقتصاد، دانشگاه شهيد چمران اهواز    ebs1365@gmil.com
دريافت: 01/12/1398 ـ پذيرش: 04/04/1399

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
22
شماره صفحه: 
75

بررسی تطبیقی هدف مصرف‌کننده در اقتصاد اسلامی و اقتصاد متعارف

عدم نمايش در فروشگاه: 
نمايش در فروشگاه

* مصطفي ابوطالب‌دخت شوركي / دانشجوي دكتراي فلسفة اقتصاد اسلامي، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني    mostafa_abutaleb2000@yahoo.com
محمدجمال خليليان اشكذري / دانشيار گروه اقتصاد، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني    m_khalil411@yahoo.com
محمدجواد توكلي / دانشيار گروه اقتصاد، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني    tavakoli@iki.ac.ir
دريافت: 25/12/1398 ـ پذيرش: 20/06/1399

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
22
شماره صفحه: 
39

تحلیل فقهی ـ اقتصادی استخراج ارزهای مجازی در نظام اقتصادی اسلام؛ (مطالعه موردی بیت‌کوین)

عدم نمايش در فروشگاه: 
نمايش در فروشگاه

سال يازدهم، شماره اول، پياپي 21، پاييز و زمستان 1398

حسین عیوضلو / دانشیار گروه اقتصاد سياسي دانشگاه امام صادق علیه السلام    ayvazlou@isu.ac.ir
سیدعباس موسویان / استاد گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی    samosavian@yahoo.com
* محسن رضائی صدرآبادی / دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه امام صادق علیه السلام    mohsenrezay@gmail.com
جواد نوری / دانشجوی دکتری حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات    lawyer.j.nouri@gmail.com
دريافت: 20/05/1398 ـ پذيرش: 04/10/1398
چکيده
در اواخر سال 2008، با رشد فناوری‌ها و گسترش فضای مجازی، پدیده‌ای تحت عنوان ارز رمزنگاری شده «بیت‌کوین» به جهان معرفی گردید و مورد اقبال عمومی قرار گرفت. هرچند استخراج ارزهاي مجازي در كشورهاي اسلامي و ايران گسترش يافته، هنوز ابهاماتي شرعي در زمينه حلیت و مشروعیت درآمد حاصله از آن وجود دارد. در این مقاله با استفاده از روش تحليلي به بررسي فقهي-اقتصادي استخراج ارزهاي مجازي در نظام اقتصادي اسلام مي‌پردازيم. نتایج تحقیق نشان می‌دهد اولاً، با توجه به گسترش مصادیق مختلف ارزهای مجازی، بايد حکم استخراج هر ارز مجازی را به صورت مجزا، با اصول و قواعد اسلامی تطبیق داد. در این راستا، از منظر فقه فردی، اگر پاداشی که در ازای فعالیت استخراج پرداخت می‌شود، امری باشد که در نظام اقتصادی، عوض و مابه‌ازاء معتبر نداشته باشد، عقد باطل است. ثانیاً، از منظر فقه حکومتی، پرداختن به فعالیت استخراج ارزهای مجازی‌ای که منجر به تقویت حکومت اسلامی گردند، جایز بوده و باید مورد توجه قرار گیرند. در مقابل، استخراج ارزهایی که موجب استیلاء نظام سلطه بر حکومت اسلامی شوند، جایز نیست.
کلیدواژه‌ها: ارز مجازی، بیت‌کوین، اقتصاد اسلامی.
طبقه‌بندی JEL: .E51, j31, K24, K24, Z12
 


 

سال انتشار: 
1398
شماره مجله: 
21
شماره صفحه: 
57
همزمانی محتوا