محمود عیسوی

warning: Creating default object from empty value in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\taxonomy\taxonomy.pages.inc on line 33.

چارچوب نظری تقاضا برای پول با رویکردی اسلامی‌ مدلی براساس رهیافت نسل‌های تداخلی

عدم نمايش در فروشگاه: 
نمايش در فروشگاه

* محمود عیسوی / استادیار دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی    meisavi@atu.ac.ir
محمدمهدی مجاهدی مؤخر / استادیار دانشکده، اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی    mojahedi@atu.ac.ir
امیر خادم علیزاده / استادیار دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی    aalizadeh@atu.ac.ir
معصومه آقاجانی / دانشجوی دکترای اقتصاد اسلامی، دانشگاه علامه طباطبائی    maghajani83@gmail.com
دريافت: 28/01/1399 ـ پذيرش: 19/06/1399

چکيده
درک بهتر تقاضای پول در اقتصاد با رویکرد اسلامی، می‌تواند در تجزیه و تحلیل کلان اقتصاد اثر گذاشته و به غنای ادبیات اقتصاد اسلامی کمک كند. مقاله حاضر به بررسی و نقد تقاضای پول در سطح کلان(با پایه¬های خرد) در اقتصاد، با رویکرد اسلامی و ارائه مدلی بر اساس مدل رهیافت نسل‌های تداخلی، با استفاده از مدل ریاضی مي‌پردازد. در مدل پیشنهادی مقاله، تقاضاي پول براي یک جامعه اسلامی فرضی (ایده¬آل) استخراج شده كه در آن پول فقط توسط دولت (بانک مرکزی) و تنها برای یکبار عرضه شود. یافته¬های پژوهش حاكي از اين است كه عوامل مؤثر بر تقاضای پول در بررسی نظری عبارت‌اند از: درآمد، باورهای دینی، تورم، مصرف. در مدل پیشنهادی نیز به اثبات هر يك پرداخته شد: درآمد همان دستمزد در مدل پیشنهادی است که تقاضای پول با آن رابطه مثبت و مستقیم دارد. باورهای دینی، در تابع مطلوبیت گنجانده شد. تورم در قالب نسبت قیمت‌ها در مدل بیان شد که رابطه مستقیم با تقاضای پول دارد. مصرف نیز در مدل پیشنهادی بر تقاضای پول به صورت مثبت مؤثر می‌باشد.
کلیدواژه‌ها: اقتصاد اسلامی، اقتصاد پولی، تقاضای پول، الگوی نسل‌های تداخلی.
طبقه‌بندی JEL: .E41, E49, P44, Z12

 

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
22
شماره صفحه: 
89

خصوصیات و معیارهای سیاست‌های پولی‌ در اقتصاد مقاومتی

عدم نمايش در فروشگاه: 
نمايش در فروشگاه

سال يازدهم، شماره اول، پياپي 21، پاييز و زمستان 1398

محمود عیسوی / استادیار گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی    meisavi@atu.ac.ir
* علیرضا طلابی / مربی جامعةالمصطفی العالمیه    ar_tolabi@miu.ac.ir
دريافت: 25/06/1398 ـ پذيرش: 23/11/1398

چکيده
یکی از وظایف بانک‌ مرکزی، اجراي سیاست‌های پولی در جهت ثبات اقتصادی است. سیاست‌های انبساطی و انقباضی در بانکداری سنتی، با استفاده از ابزارهایي همچون عملیات بازار باز، عملیات شبه‌بازار باز، نرخ تنزیل مجدد، و نرخ ذخیره ‌قانونی صورت می‌گیرد. در اين زمينه، اين سؤال مطرح است كه چگونه مي‌توان اين سياست‌ها را در خدمت تقويت ثبات اقتصادي كشور و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي قرار داد. این مقاله، با روش تحلیلی ـ توصیفی، به بررسي شرايط و خصوصيات سياست پولي بانك مركزي، در اقتصاد مقاومتي مي‌پردازد. يافته‌هاي مقاله نشان مي‌دهد كه سياست‌هاي پولي بانك مركزي در اقتصاد مقاومتي، بايد علاوه بر اسلامي بودن موجب افزايش تاب‌آوري اقتصادي شود. براين‌اساس، سياست‌هاي مزبور بايد با هدف حفظ ثبات اقتصاد ملی، تقویت شفافیت نظام مالی، تقویت پول ملی، تقویت بخش واقعی اقتصاد، رشد متوازن بخش پولی و بخش واقعی، کاهش هزینه‌ها و ایجاد صرفه تولید، افزایش سطح رفاه عمومی و تأمين مصالح عمومي طراحي و اجرا شوند.
کلیدواژه‌ها: بانک‌ مرکزی، اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های پولی و اعتباری.
طبقه‌بندی JEL: E51, D02, E52, E58.
 


 

سال انتشار: 
1398
شماره مجله: 
21
شماره صفحه: 
203
همزمانی محتوا