محمد مبيني سوچلمايي

warning: Creating default object from empty value in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\taxonomy\taxonomy.pages.inc on line 33.

کسري بودجه و فروپاشي تمدن غرب: تحليلي نو از نظريه عدالت رالز

عدم نمايش در فروشگاه: 
نمايش در فروشگاه

* محمدتقي گيلک حکيم‌آبادي/ دانشيار گروه علوم اقتصادی، دانشگاه مازندران    mgilak@umz.ac.ir
عليرضا پورفرج/ دانشيار گروه علوم اقتصادی، دانشگاه مازندران    pourfaraj@yahoo.com
محمد مبيني سوچلمايي/ دانشجوي دکتري علوم اقتصادی، دانشگاه مازندران    sabermo67@yahoo.com
دريافت: 22/11/1398 ـ پذيرش: 04/04/1399

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
22
شماره صفحه: 
5
همزمانی محتوا