ارزش پول

warning: Creating default object from empty value in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\taxonomy\taxonomy.pages.inc on line 33.

کنکاشی در چگونگی ارزش پول از منظر یک اقتصاد بدون بهرة پولی بررسی تطبیقی با اقتصاد کلاسیک

عدم نمايش در فروشگاه: 
نمايش در فروشگاه

عباس شاکری / استاد دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی    shakeri.abbas@gmail.com
فرشاد مؤمنی / استاد دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی    farshad.momeni@gmail.com
حسن سبحانی / استاد دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران    sobhanihs@ut.ac.ir
محمدمهدی مجاهدی مؤخر / استادیار دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی    mojahedi@atu.ac.ir

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
22
شماره صفحه: 
21
همزمانی محتوا