شاخص‌هاي توسعة اجتماعي

warning: Creating default object from empty value in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\taxonomy\taxonomy.pages.inc on line 33.

مدل و روش بررسي تأثير توسعة اجتماعي بر رشد و تحقق اقتصاد مقاومتي

عدم نمايش در فروشگاه: 
نمايش در فروشگاه

* مجيد كافي / استاديار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه    mkafi@rihu.ac.ir
سیده مرضیه شعاع هاشمی خمامی / دانشجوی دکترای مطالعات زنان و خانواده، دانشگاه ادیان و مذاهب    mhashemi@rihu.ac.ir
شهلا گنجی / کارشناسی‌ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران    shahlaganji6@gmail.com
دريافت: 28/01/1399 ـ پذيرش: 03/06/1399

چكيده
رابطة توسعة اجتماعي و اقتصاد مقاومتي، موضوعي دوسويه است. اما در يك ساده‌سازي براي بررسي بهتر اين رابطه فرض بر اين گذاشته شده است كه توسعة اجتماعي برپایه مبانی اسلامی، مسير تحقق اقتصاد مقاومتي است. بر اساس اين فرض، اين مقاله به دنبال الگاريتم، مدل و روش بررسي مسيرهاي اين تأثيرگذاري است. ازاين‌رو، پس از بررسي ادبيات نظري تحقيق، به مؤلفه‌هاي مدل پرداخته شده و با تجميع آنها، مدل بررسي به دست آمده است. يافته‌هاي پژوهش حاكي از اين است كه، مدل به دست آمده داراي چهار متغير ورودي، يك متغير خروجي و سه لايه پنهان است. در لاية پنهان اول، ده گره، در لاية پنهان دوم، شش گره و در لاية پنهان سوم، دو گره وجود دارد. از آنجا كه مدل با شش ورودي به دست آمده است. روش بررسي آن روش شبكه عصبي مصنوعي شناخته شد كه هم قدرت بررسي همزمان ورودي‌هاي متعدد را دارد، و هم قدرت پيش‌بيني احتمالات ديگر كه در تحقيق ديگر بايد به آن پرداخته شود را دارا مي‌باشد.
كليدواژه‌ها: توسعة اجتماعي، اقتصاد مقاومتي، رشد اقتصادي، شبكه عصبي مصنوعي، شاخص‌هاي توسعة اجتماعي.
طبقه‌بندي JEL: O15, B49, P4.
 


 

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
22
شماره صفحه: 
155
همزمانی محتوا