محمدنقي نظرپور

warning: Creating default object from empty value in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\taxonomy\taxonomy.pages.inc on line 33.

معرفي مدل بهينه پوشش ريسك در مدل هاي عملياتي اوراق استصناع به روش AHP و TOPSIS

سال هفتم، شماره دوم، پياپي 14، بهار و تابستان 1395

محمدنقي نظرپور/ دانشيار دانشكده اقتصاد دانشگاه مفيد                                           Nazarpur@mofidu.ac.ir .

روح اله عبادي/ دانشجوي دكتراي اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه                                  ، Ebadi.ro@gmail.com .

سيدهادي ميرحسيني/ كارشناس ارشد مديريت مالي                                        S.h.mirhosseyni@gmail.com

دريافت: 10/02/1395 ـ پذيرش: 20/06/1395

چكيده

يکي از اقدامات ضروري جهت گسترش اوراق بهادار اسلامي، تجزيه و تحليل ريسک اين اوراق و تلاش براي پوشش آن است. در ميان اوراق بهادار اسلامي، اوراق استصناع از جايگاه ويژه اي برخوردار است. براي انتشار اين اوراق مدل هاي اجرايي متنوعي پيشنهاد شده است. يکي از معيارهاي انتخاب ميان مدل هاي پيشنهادي، تجزيه و تحليل ريسک هاي بالقوه و بالفعل اوراق مزبور در بازارهاي اوليه و ثانويه است. اين بررسي مي تواند به تقويت پوشش ريسک اين اوراق، و در نتيجه افزايش مقبوليت عمومي آن کمک نمايد. اين مقاله با استفاده از روش توصيفي- تحليلي و پرسش نامه اي، ضمن ارزيابي ريسک مدل هاي اجرائي اوراق استصناع، به بررسي مدل بهينه پوشش ريسک آن مي پردازد. بنا به فرضيه تحقيق «الگوي عملياتي ارايه شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار بهينه ترين الگو براي پوشش ريسک اوراق استصناع مي باشد». براي ارزيابي اين فرضيه تحقيق از روشAHP و TOPSISجهت تحليل داده هاي پرسش نامه اي استفاده شده است. يافته هاي مقاله حاکي از برتري مدل پيشنهادي بورس در پوشش ريسک عملياتي اوراق استصناع نسبت به ساير مدل ها دارد. مدل اوراق استصناع غيرمستقيم، مدل بانك مركزي و مدل اوراق استصناع موازي از نظر پوشش ريسک در رتبه هاي بعدي قرار مي گيرند.

کليدواژه ها: اوراق استصناع، نظام مالي اسلامي،پوشش ريسك اوراق استصناع، روشAHP و TOPSIS

طبقه بنديJEL: G10 E44 G24 P4.

 

سال انتشار: 
7
شماره مجله: 
14
شماره صفحه: 
109

نقش بورس اوراق بهادار در تحقق سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي

سال ششم، شماره اول، پياپي 11، پاييز و زمستان 1393

محمدنقي نظرپور / دانشيار گروه اقتصاد دانشگاه مفيد                                                   nazarpur@mofidu.ac.ir .

يحيي لطفي‌نيا / كارشناس ارشد اقتصاد اسلام دانشگاه مفيد                                        Yaya.lotfinia@yahoo.com

دريافت: 26/5/1393 ـ پذيرش: 11/11/1393

چكيده

در چندسال اخير بحث «اقتصاد مقاومتي»، براي مقابله با فشارها و تهديدهاي اقتصادي جبهة استكبار جهاني عليه كشورمان، از سوي مقام معظم رهبري به ادبيات اقتصادي كشور وارد شد. هدف از طرح اين موضوع، دستيابي به اهداف اقتصادي چشم‌انداز بيست‌ساله كشور مي‌باشد، در شرايطي كه كشور با انواع فشارها و تحريم‌ها مواجه است، به‌گونه‌اي كه اقتصاد مستمراً رشدي درون‌زا، با ثبات و پايدار خود را تجربه و دچار ركود نگردد. دستيابي به چنين رشدي، مستلزم افزايش نرخ پس‌انداز، نرخ سرمايه‌گذاري و هدايت بهينه نقدينگي به سمت فعاليت‌هاي مولد اقتصادي است. در اين زمينه، بازارهاي مالي نقش مهمي در كمك به بخش واقعي اقتصاد در دستيابي به اهداف خود بر عهده دارند. اين مقاله براي ارائه روش‌هايي مؤثر براي پياده‌سازي سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي، با استفاده از روش توصيفي و تحليل محتوا به بررسي نقش بورس اوراق بهادار در تحقق سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي مي‌پردازد. بر اساس يافته‌هاي پژوهش، بورس اوراق بهادار از طريق تأمين مالي شركت‌هاي دانش‌بنيان، واگذاري بنگاه‌هاي دولتي در قالب عرضه سهام حمايت از توليد، عرضه كالاهاي استراتژيك در بورس تخصصي كالا و بين‌المللي شدن خود در تحقق سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي نقش بسزايي دارد.

كليدواژه‌ها: اقتصاد مقاومتي، بورس اوراق بهادار، بورس‌هاي تخصصي كالا، تأمين مالي، سهام حمايت از توليد.

 

سال انتشار: 
6
شماره مجله: 
11
شماره صفحه: 
49
همزمانی محتوا