دولت اسلامي

warning: Creating default object from empty value in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\taxonomy\taxonomy.pages.inc on line 33.

سياست‌هاي تأمين اجتماعي در چارچوب سياست‌گذاري اجتماعي با رويكرد اسلامي

عدم نمايش در فروشگاه: 
نمايش در فروشگاه

سال دهم، شماره دوم، پياپي 20، بهار و تابستان 1398

سيدرضا حسيني / استاديار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه    srhoseini@rihu.ac.ir
مصطفي كاظمي نجف‌آبادي / استاديار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه    mostafakazemi@rihu.ac.ir
دريافت: 25/10/1397 ـ پذيرش: 21/03/1398

چکيده
«سياست‌گذاري اجتماعي» به مجموعه اقداماتي گفته ‌‌‌مي‌شود که براي مقابله با مشکلات اجتماعي و يا دستيابي به رفاه و تأمين اجتماعي اتخاذ ‌‌‌مي‌گردد. بر اساس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تمامي سياست‌گذاري‌ها از جمله سياست‌گذاري اجتماعي بايد در چارچوب موازين اسلامي صورت پذيرد. اين مقاله با استفاده از روش «تحليلي – توصيفي»، به دنبال ترسيم چارچوب کلي سياست‌گذاري اجتماعي و تطبيق آن بر حوزه رفاه و تأمين اجتماعي ‌‌مي‌باشد. بر اساس يافته‌هاي تحقيق، تحقق اهداف تأمين اجتماعي در اسلام مستلزم نقش‌آفريني هماهنگ بخش‌هاي خصوصي، خيريه و دولتي در کنار يکديگر است. در اين راستا، دولت به‌عنوان مسئول سياست‌گذاري اجتماعي در زمينه هر يک از اين سه بخش عمل ‌‌مي‌كند. سياست‌هاي تأمين اجتماعي در اسلام در تعيين غايات اجتماعي و همچنين نهادهاي تأثيرگذار رويكردي متفاوت نسبت به رويكرد تأمين اجتماعي متعارف دارد. تدابير دولت در زمينة تأمين اجتماعي صرفاً ناظر به پسماند سازوكار بازار نيست، بلکه از خود سازوكار بازار شروع ‌‌مي‌شود و به نهادهاي تکافل اجتماعي و دولت (وظايف خاص) ختم ‌‌مي‌گردد.
کليدواژه‌ها: تأمين اجتماعي، سياست‌گذاري‌ اجتماعي، نهادهاي خيريه، دولت اسلامي.
طبقه‌بندي JEL: H55, I38, P4.
 


سال انتشار: 
10
شماره مجله: 
20
شماره صفحه: 
29

معيارها و شاخص‌هاي تأمين و تخصيص بودجة دولت اسلامي

عدم نمايش در فروشگاه: 
نمايش در فروشگاه

سال هشتم، شماره دوم، پياپي 16، بهار و تابستان 1396

محمدجمال خليليان اشکذري / دانشيارگروه اقتصاد، مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره m_khalil411@yahoo.com

سال انتشار: 
8
شماره مجله: 
16
شماره صفحه: 
103

مقايسه تطبيقي اهداف دولت در اقتصاد متعارف و اسلامي

سال هفتم، شماره دوم، پياپي 14، بهار و تابستان 1395

سعيد فراهاني فرد / دانشيار دانشگاه قم                                                 saeed.farahanifard@gmail.com

وحيد بيگدلي / دانشجوي دکتراي اقتصاد اسلامي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي                vahidbigdely@gmail.com

دريافت: 04/08/1395 ـ پذيرش: 11/01/1395

چكيده

تعيين اهداف دولت در اقتصاد اسلامي و رتبه بندي اهداف مزبور، تاثير زيادي در سياست گذاري هاي اقتصادي دارد. مکاتب مختلف اقتصادي، ديدگاه هاي متفاوتي در اين زمينه ارائه مي کنند. در اين مقاله به بررسي اهداف دولت در اقتصاد اسلامي و چگونگي رتبه بندي آن ها مي پردازيم. اين بررسي با استفاده از روش فراتحليل و بررسي آثار نويسندگان مسلمان در اين زمينه صورت مي گيرد. بنا به فرضيه تحقيق، عدالت و رشد اقتصادي دو هدف عمده دولت اسلامي بوده که در راستاي تحقق هدف غائي دولت در کمک به تکامل افراد جامعه در مسير قرب الهي، رتبه بندي مي شوند. يافته هاي تحقيق نشان مي دهد که عمده مکاتب اقتصادي؛ تأمين رفاه و رشد اقتصادي را به عنوان هدف اقتصاد ترسيم و تأمين آن را عمدتا به مکانيزم بازار واگذار مي کنند. از منظر اقتصاددانان مسلمان، دولت اسلامي به دنبال تأمين عدالت و رشد اقتصادي جامعه بوده و در تأمين اين اهداف در کنار مردم نقش فعالي ايفا مي نمايد. تأمين اهداف مزبور مقدمه اي براي ايفاي نقش دولت در کمک به تکامل جامعه است. بر اين اساس، در صورت بروز تزاحم بين اهداف اقتصادي دولت اسلامي، هدفي ترجيح مي يابد که دولت را در تأمين هدف غائي اش در تربيت افراد جهت تکامل و قرب الهي ياري دهد.

کليدواژه ها: نظريه دولت، دولت اسلامي، اهداف دولت اسلامي، اهداف دولت، اقتصاد اسلامي، اقتصاد متعارف

طبقه بنديJEL: H79،Q48،P4، B30.


 

سال انتشار: 
7
شماره مجله: 
14
شماره صفحه: 
25
همزمانی محتوا