حسن سبحاني

  • warning: Creating default object from empty value in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\taxonomy\taxonomy.pages.inc on line 33.
  • warning: array_keys() expects parameter 1 to be array, null given in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\cck\content.module on line 1348.
  • warning: Invalid argument supplied for foreach() in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\cck\content.module on line 1350.

موجود نیست

محدوديت‌هاي بانك‌داري مشاركتي و لزوم تفكيك نهادي كاركرد تأمين مالي در جهت اصلاح نظام بانك‌داري اسلامي

سال پنجم، شماره دوم، پياپي 10، بهار و تابستان 1393

حسن سبحاني/ استاد اقتصاد دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران                                                     sobhanihs@ut.ac.ir

منصور ملكي/ دانشجوي دكتري اقتصاد دانشگاه تهران                                                               maleki.m@ut.ac.ir

دريافت:17/2/1393 ـ پذيرش: 20/6/1393

چكيده

تجربه اجراي نظام بانك‌داري اسلامي در بيش از سه دهة گذشته، بيانگر وجود محدوديت‌هاي ساختاري و نهادي براي نظام بانك‌داري اسلامي در جهت رسيدن به اهداف اولية طراحان اين الگوست. وارد نشدن به عرصة بانك‌داري مشاركتي، تأكيد بيش از حد بر عقود مبادله‌اي، بالا رفتن حجم مطالبات معوق در نظام بانكي، كه به نوعي نشانگر نهادينه شدن رابطة دائن و مديون بين بانك و دريافت كنندگان تسهيلات است، بخشي از نقدها و اشكالات وارد بر نحوة اجراي نظام بانك‌داري اسلامي است. در دهه‌هاي گذشته، رويكردهاي نويني همچون الگوي «بانك‌داري با ذخاير كامل» و الگوي «بانك‌داري محدود» به‌منظور اصلاح نظام بانك‌داري متعارف شكل گرفته است. بنا به فرضية مقاله، كه به روش تحليلي بررسي شده، رويكردهاي مزبور با الگوي مطلوب نظام بانك‌داري اسلامي، كه تحقق نظام بانك‌داري مشاركتي واقعي است، نقاط مشتركي دارد. يافته‌هاي مقاله حاكي از امكان اصلاح الگوي «بانك‌داري بدون ربا»ي ايران با توجه به آموزه‌هاي «بانك‌داري با ذخيرة كامل» و «الگوي بانك‌داري محدود» است.

كليد‌واژه‌ها: بانك‌داري اسلامي، بانك‌داري مشاركتي، بانك‌داري با ذخيره كامل، بانك‌داري محدود.   

سال انتشار: 
5
شماره مجله: 
10
شماره صفحه: 
5

امکان‌سنجي صحت مبادله اوراق منفعت در قالب قرارداد اجاره

    سال چهارم، شماره اول، پياپي هفتم، پاييز و زمستان 1391، ص 5 ـ 22
Ma'rifat-e Eghtesadi-e Islami, Vol.4. No.1, Spring & Summer 2012-13

حسن سبحاني* / مجيد حبيبيان نقيبي**

چكيده
اوراق منفعت، ابزاري جديد براي بازار سرمايه اسلامي است كه براي انتقال منافع و خدمات به خصوص خدمات و تسهيلات عمومي قابل استفاده است. يكي از مشكلات پيش روي اين اوراق، مشكلات فقهي مرتبط با امكان مبادله اين اوراق است. در اين مقاله، براي تصحيح مبادله اين اوراق، به بررسي امكان تصحيح مبادله اين اوراق با استفاده از قرارداد اجاره در طراحي آنها مي‌پردازيم. فرضيه مطرح شده اين است كه اوراق منفعت را مي‌توان به روش‌هاي متعددي در قالب عقد اجاره در بازارهاي اوليه و ثانويه خريد و فروش کرد. يافته‌هاي اين پژوهش كه به روش فقهي و تحليلي سامان يافته نشان مي‌دهد كه استفاده از قالب اجاره مي‌تواند به تصحيح فقهي نقل و انتقال اوراق منفعت بينجامد. از جمله راه‌هاي پيشنهادي براي تصحيح مبادله مي‌توان به مواردي چون تبعيض مورد اجاره، انتقال اوراق در بازار ثانويه به غير اجاره، اجاره موازي، واگذاري وکالتي، حق سرقفلي، صلح مورد اجاره، بيع‌العقد، بدل الخلو و اجاره و بيع اشاره كرد.
كليدواژه‌ها: اوراق منفعت، قرارداد اجاره، اوراق مالي اسلامي.
طبقه‌بندي GEL:، E4G12, G13.
 


* دانشيار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران    sobhanihs@ut.ac.ir
** استاديار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی   majidhabibian@atu.ac.ir
دريافت: 15/9/1391 ـ پذيرش: 20/11/1391
 

سال انتشار: 
4
شماره مجله: 
7
شماره صفحه: 
5
همزمانی محتوا