منصور زراء نژاد

warning: Creating default object from empty value in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\taxonomy\taxonomy.pages.inc on line 33.

برآورد تابع سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در ايران با رويکرد اقتصاد اسلامي

عدم نمايش در فروشگاه: 
نمايش در فروشگاه

*سعيده کامران‌پور / دکتراي اقتصاد، دانشگاه شهيد چمران اهواز    saeede.kamranpoor@gmail.com
منصور زراء نژاد / استاد دانشکده اقتصاد، دانشگاه شهيد چمران اهواز    zarram@gmail.com
صلاح ابراهيمي / دانشجوي دكتري اقتصاد، دانشگاه شهيد چمران اهواز    ebs1365@gmil.com
دريافت: 01/12/1398 ـ پذيرش: 04/04/1399

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
22
شماره صفحه: 
75
همزمانی محتوا