تربیت اخلاقی و رشد اقتصادی از دیدگاه اسلام

عدم نمايش در فروشگاه: 
نمايش در فروشگاه
پیوستاندازه
11.pdf666.27 کیلو بایت

سال يازدهم، شماره اول، پياپي 21، پاييز و زمستان 1398

علی‌اصغر هادوی‌نیا / دانشیار گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی    alihadavinia@gmail.com
دريافت: 03/05/1398 ـ پذيرش: 04/10/1398

چکيده
تربیت اخلاقی عبارت است از: ایجاد شناخت و برانگیختن احساس فرد، برای آنکه زشتی‌های رفتاری و صفات منفی از وی دور و صفات مثبت و ارزش‌های اخلاقی، برای او درونی و پایدار شود. اين مقاله با استفاده از روش تفسیری- تحلیلی به بررسي اين سوال مي‌پرازد كه تربیت اخلاقی اسلامی، چه تأثیراتی بر رشد اقتصادی دارد و چگونه می‌توان این تأثیرات را تبیین كرد؟ بنا به فرضيه تحقيق، تربیت اخلاقی اسلامی موجب رشد اقتصادی فزاینده می‌شود. بر اساس يافته‌هاي تحقيق، تربيت اخلاقي مورد بحث مشتمل بر تربيت عقلانى در گستره عقل نظرى، تربيت عقلانى در گستره عقلانيّت ذاتى، تربيت عقلانى در گستره عقلانيّت ابزارى، زهد گرایی اسلامی و افزون طلبی است. تحقق تربيت اسلامي در هر يك از اين مراحل اثري مثبت بر رفتارهاي اقتصادي داشته و باعث تقويت رشد اقتصادي مي‌شود.
کلیدواژه‌ها: تربیت اخلاقی، تربیت عقلانی، زهد، عقلانیت ابزاری، رشد اقتصادی.
طبقه‌بندي JEL: O4, M14, P4.
 


 

سال انتشار: 
1398
شماره مجله: 
21
شماره صفحه: 
185