مفهوم‌شناسي اقتصاد مقاومتي

پیوستاندازه
7.pdf334.81 کیلو بایت

سال پنجم، شماره دوم، پياپي 10، بهار و تابستان 1393

سجاد سيفلو / دانشجوي دكتري مديريت قراردادهاي بين المللي نفت و گاز، دانشگاه امام صادق علیه السلام  seiflou@isu.ac.ir

دريافت: 15/2/1393 ـ پذيرش: 18/6/1393

چكيده

اصطلاح «اقتصاد مقاومتي» اولين بار از سوي مقام معظم رهبري در شهريور سال 1389 به ادبيات اقتصادي كشور وارد شده است.. هرچند ابلاغ سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي در اواخر سال 1392و سخنراني‌هاي بعدي مقام معظم رهبري اين مفهوم را روشن‌تر كرد، ولي هنوز چارچوب مدوني براي تفسير «اقتصاد مقاومتي» ارائه نشده است. اين مقاله كوشيده است با بيان تقسيم‌بندي‌هاي رايج در علم اقتصاد، مفهوم «اقتصاد مقاومتي» را از طريق تعيين جايگاه آن در پاردايم علم اقتصاد با بهره‌گيري از روش تحليل گفتمان سخنان مقام معظم رهبري و تحليل منطقي روشن‌تر نمايد. با عنايت به اينكه حيثيت‌هاي متنوعي به‌منظور تقسيم‌بندي‌ در علم اقتصاد به كار گرفته شده، تنها به آن دسته‌بندي‌ها و تقسيم‌بندي‌هايي توجه گرديده است كه همخواني بيشتري با تبادر اولية مفهوم اقتصاد مقاومتي دارند. بنابه، فرضية مقاله، اقتصاد مقاومتي يك راهبرد اقتصادي متناظر با مفهوم «تاب‌آوري اقتصادي» در ادبيات متعارف است كه به «مقاوم سازي» فعالانه اقتصاد توجه دارد. يافته‌هاي اين پژوهش نشان مي‌دهد كه بر اساس بيانات مقام معظم رهبري، اقتصاد مقاومتي بهترين تفسير را در قالب يك راهبرد اقتصادي به خود مي‌گيرد؛ راهبردي كه مقطعي و منفعلانه نيست.

كليد واژه‌ها: اقتصاد، مقاومتي، آسيب‌، تاب‌آوري، رهبري. 
طبقه‌بندي JEL: O1, O10, O5, P4.

 

سال انتشار: 
5
شماره مجله: 
10
شماره صفحه: 
151