معرفت اقتصاد اسلامي 25/پاييز و زمستان 1400

تحليل ساختار فقهي هزينه‌ها و درآمدهاي تکافل اجتماعي مصطفي کاظمي نجف‌آبادي/ سیدرضا حسینی (ص 7)

بازخواني مطالبات بانکي براساس ماهيت عقود در قانون «عمليات بانکي بدون ربا» مجید حبیبیان نقیبی/ سیدعبدالمطلّب احمدزاده بزاز/ سید عبدالحمید ثابت/ سعید کریمی (ص 45)

نسبت‌سنجي حاکميت فقيه و زکات ميثم نعمتي/ محمدامين ملکي (ص 103)