معرفت اقتصاد اسلامي 24/بهار و تابستان 1400

فراتحلیل روابط بین مکانیسم‌های حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی در بانک‌های اسلامی محمدجواد نوراحمدی/ محمد اسماعیل توسلی/ محمدباقر شیرمهنجی

انتخاب مدل و راهكار بهينه پوشش ريسك در مدل‌هاي عملياتي اوراق استصناع سیدجواد عمادی/ مهدی جعفری/ روح‌الله عبادی/ فرناز فلاحتی

نحوه اثرگذاری معنویت بر رشد و پیشرفت اقتصادی محمدكاظم رجائي رامشه/ سيدمحمدتقي هاشمي