معرفت اقتصاد اسلامي 12/بهار و تابستان 94

تحليل جايگاه استقراء در روش شهيد صدر در كشف مكتب اقتصادي اسلام محمدجواد قاسمي اصل اصطهباناتي/ علي جابري (ص 65)

اوراق استصناع و تأمين مالي خرد در مناطق محروم محمود عيسوي/ اعظم محمودي (ص 87)

اجراي قانون «بانک داري بدون ربا»؛ حلقه اي مفقوده در اهداف نظام بانکي ايران سيدابراهيم حسيني نسب/ حميد آسايش/ بهرام سحابي (ص 109)

الملخص (ص 156)

Abstracts (ص 169)