معرفت اقتصاد اسلامي 23/پاييز و زمستان 99

طراحی الگوی به‌کارگیری ظرفیت صنایع فرهنگی در اقتصاد مقاومتی مریم حکمت‌پور/ سيدرضا صالحي اميري/ عباس عرب مازار/ عباسعلي قيومي/ علي‌اکبر رضايي (ص 151)

ماهیت تأیید اعتبارات اسنادی در بانک‌داری اسلامی ميثم خزائي/ سعيد نظري توكلي/ سيدعباس موسويان (ص 229)

ارزیابی فقهی تسهیم سود و زیان در قرارداد مشارکت مدنی بانک مرکزی محمد نوذری فردوسیه/ فریبا فرجی/ فرشته ملاكریمی (ص 211)

فرهنگ اقتصادي مطلوب در اقتصاد مقاومتي اميد ايزانلو/ محمدجواد توکلي (ص 129)