بررسي تعادل و پايداري يك مدل كلان اقتصادي بدون بهره در مقايسه با مدل كلاسيك سارجنت

پیوستاندازه
2655.pdf774.44 کیلو بایت

، سال اول، شماره دوم، بهار و تابستان 1389، ص 5 ـ 28

نورالله صالحي آسفيجي* / رحيم دلالي اصفهاني**
محمد واعظ برزاني*** / سيدرضا ميرعسكري****

چكيده

تعادل و پايداري مدل‌هاي كلان اقتصادي از مباحث عمده اقتصاد كلان است. اين مقاله با استفاده از روش تحليلي، در صدد معرفي يك مدل كلان اقتصاد بدون بهره در مقايسه با مدل‌هاي كلان اقتصاد سرمايه‌داري است. فرضيه اصلي مقاله اين است كه اين مدل همانند مدل‌هايي كه از طريق بهره، تأمين مالي مي‌شوند، ويژگي‌هاي تعادل و پايداري را دارد و حتي فراتر از آن، اين مدل در مقايسه با مدل كلان سارجنت از پايداري بيشتري برخوردار است. مدل پيشنهادي برداشت جديدي از تابع تقاضاي كار، وضعيت تعادل در بازار كار، تابع توليد، تابع مصرف، تابع سرمايه‌گذاري و شرايط تعادل در بازار كار را ارائه مي‌دهد. بر اين اساس، از آنجا كه در اقتصاد بدون بهره در شرايط تورمي، نرخ‌هاي حقيقي بازده دارايي‌هاي مالي حفظ مي‌شود، انگيزه پس‌انداز دچار تزلزل نمي‌شود. از اين‌رو، براي كشورهاي در حال توسعه كه با تورم و ركود مالي ناشي از آن روبه‌رو هستند، بهتر است كه نظام مالي مبتني بر بهره را رها كرده و نظام اقتصادي بدون بهره را جايگزين آن سازند.

كليد واژه‌ها: نرخ بهره، ربا، پايداري، تعادل و سود اسلامي.

سال انتشار: 
1
شماره مجله: 
2
شماره صفحه: 
5