تحليلي بر احكام حكومتي رسول خدا صلی الله علیه و آله در حوزه اقتصاد كشاورزي

پیوستاندازه
6.pdf1.54 مگابایت

سال ششم، شماره اول، پياپي 11، پاييز و زمستان 1393

سيدعلي حسيني / استاديار دانشگاه امام صادق علیه السلام                                      sa_h114@yahoo.com

دريافت: 9/8/1393 ـ پذيرش: 16/12/1393

چكيده

احكام حكومتي، تصميم‌هايي است كه رهبري حكومت اسلامي در چارچوب احكام شرعي و بر طبق مصلحت و عدالت، براي پيشرفت مادي و معنوي جامعه اسلامي مي‌گيرد. رسول خدا صلی الله علیه و آله از آن جهت كه رهبري سياسي و حكومتي جامعه اسلامي را نيز به عهده داشت، براي اداره صحيح و سازنده جامعه، احكامي حكومتي صادر مي‌كرد. اين احكام نشأت گرفته از منصب رياست و زعامت حكومتي ايشان بود. در اين مقاله با استفاده از روش تاريخي ـ تحليلي به تجزيه و تحليل احكام حكومتي پيامبر اعظم صلی الله علیه و آله در حوزه اقتصاد كشاورزي مي‌پردازيم. بنابه يافته‌هاي پژوهش، در آن عصر، كشاورزي از مهم‌ترين ابعاد جامعه اسلامي و شئون حكومت الهي رسول خدا بود. آن حضرت در اين حوزه، احكام حكومتي متعدد و متنوعي صادر فرمودند. حضرت، همراه با احكام حكومتي مربوط به زمين، آب، دام و گياهان، به شيوه‌هاي گوناگون آنها را واگذار فرمودند. ايشان شرايطي مانند ايمان، عمران و آباداني را براي واگذاري تعيين فرمودند. اين سياست‌گذاري، رونق كسب و كار، ارتقاي سطح اشتغال، رفع ‌فقر و ارتقاي كارآمدي و تخصيص بهينه منابع و در نتيجه، توسعه و پيشرفت بخش كشاورزي و شكوفايي اقتصادي را به‌دنبال داشت.

كليدواژه‌ها: احكام حكومتي، كشاورزي، رسول خدا، اقطاع.

طبقه‌بندي P4, Q18, P32, J43 :JEL.

 


 

سال انتشار: 
6
شماره مجله: 
11
شماره صفحه: 
119