تأثير بانك‌هاي اسلامي بر ثبات مالي در فرايند جهاني شدن

پیوستاندازه
2521.pdf1000.32 کیلو بایت

، سال اول، شماره دوم، بهار و تابستان 1389، ص 29 ـ 50

رضا اكبريان* / مينو خردسود**

چكيده

با آغاز بانكداري اسلامي و گسترش روز افزون آن در سطح جهان كه با گسترش تحوّلات جهاني شدن همراه است، لزوم توجه به بانك‌هاي اسلامي و نقش آنها در اين فرايند اهميت مي‌يابد. از آنجا كه مبحث «ثبات مالي» در ميان مباحث جهاني شدن اهميت ويژه‌اي دارد، در اين مقاله با اتخاذ شيوه‌اي تحليلي و با استفاده از فرمول
z-score و شاخص جهاني‌شدن به بررسي اين فرضيه مي‌پردازيم كه تأثير متقابلي ميان فرايند جهاني شدن و ثبات مالي بانك‌هاي اسلامي وجود دارد. تحقيق نشان مي‌دهد كه در فرايند جهاني شدن بانك‌هاي اسلامي از طريق مديريت مناسب در شرايط بحران، داشتن قدرت بازار و توان اثرگذاري بر قيمت‌ها، حركت بر اساس بخش واقعي و برخورداري از نظام مشاركتي، بر روي ثبات مالي جهاني تأثير دارد. در مقابل، جهاني‌شدن موجب افزايش ثبات مالي بانك‌هاي اسلامي مي‌شود. افزايش كارايي، استفاده از مؤسسه‌هاي رتبه‌بندي و نظارتي جهاني، و گسترش تنوّع سرمايه‌گذاري را مي‌توان از آثار مثبت جهاني‌شدن بر بانك‌هاي اسلامي دانست.

كليد‌واژه‌ها: بانكداري اسلامي، ثبات مالي، جهاني شدن، شاخص جهاني ‌شدن.

سال انتشار: 
1
شماره مجله: 
2
شماره صفحه: 
29