تبيين عوامل مؤثر بر گرايش شهروندان به مصرف كالاهاي داخلي مورد مطالعه: شهروندان شهرستان كاشان

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\Websites\nashriyat\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\Websites\nashriyat\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\Websites\nashriyat\includes\bootstrap.inc on line 862.

سال هفتم، شماره اول، پياپي 13، پاييز و زمستان 1394

علي حسين زاده / استاديار گروه معارف دانشگاه کاشان hoseinzadeh1340@yahoo.com

محسن نيازي / استاد گروه جامعه شناسي دانشگاه کاشان  niazim@kashanu.ac.ir

الهام شفائي مقدم / دانشجوي دکتري بررسي مسائل اجتماعي ايران دانشگاه کاشان      shafai@yahoo.com

دريافت: 20/07/1394 ـ پذيرش: 25/11/1394

چكيده

يكي از سياست هاي اقتصاد مقاومتي، حمايت از توليدات ملي و ترويج مصرف كالاهاي داخلي است. در اين مقاله به بررسي عوامل مؤثر بر ميزان تمايل مصرف كنندگان به مصرف محصولات داخلي به صورت كمي و در نمونه نسبتاً وسيع و متنوعي از مصرف كنندگان مي پردازيم. اين مطالعه از نوع پيمايش اجتماعي بوده و داده هاي تحقيق با استفاده از تكنيك پرسشنامه جمع آوري گرديده است. جامعه آماري شامل كليه شهروندان 15 سال به بالاي شهر كاشان در سال 1392 مي باشد. با استفاده از فرمول نمونه گيري كوكران 605 نفر به عنوان حجم نمونه تعيين و به روش تصادفي انتخاب و بررسي شده اند. بر اساس نتايج تحقيق متغير هويت ملي با حجم اثر در حد متوسط و 35 درصد اثرگذاري كل در رتبه اول، رضايت از كالاي خارجي با 25- درصد اثرگذاري كل در رتبه دوم و متغيرهاي رضايت از كالاي داخلي و تبليغات تلويزيون به ترتيب با حجم اثر كم در رتبه هاي بعدي قرار دارند. مقدار Q2 نيز نشان مي دهد، توان پيش بيني كنندگي مدل در حد قابل قبولي است. علاوه بر اين، با توجه به مقدار به دست آمده در ماتريس اهميت- عملكرد متغير تبليغات تلويزيون داراي اهميت ولي در عين حال نتوانسته است تأثير بالايي بر ترويج مصرف كالاهاي داخلي داشته باشد.

كليدواژه ها: مصرف كالاهاي داخلي، هويت ملي، رضايت از كالاي داخلي، تبليغات.

طبقه بندي JEL: E21، P4.