روش كشف سياست هاي پيشرفت با تأكيد بر آراء شهيد صدر

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\Websites\nashriyat\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\Websites\nashriyat\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\Websites\nashriyat\includes\bootstrap.inc on line 862.

سال هفتم، شماره اول، پياپي 13، پاييز و زمستان 1394

امين رضا عابدي نژاد داوراني / دكتري فلسفه تطبيقي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني                                           abedidavarani@gmail.com

دريافت: 02/06/1394 ـ پذيرش: 25/10/1394

چكيده

«سياست هاي پيشرفت» يكي از مهم ترين لوازم اداره و رشد نظام اجتماعي به شمار مي روند. در اين مقاله با استفاده از روش تحليلي به بررسي اين سؤال مي پردازيم كه سياست هاي پيشرفت را چگونه مي توان كشف كرد. بنا به فرضيه مقاله، كشف اين سياست ها منوط به توجه به مباني، اهداف و احكام و گسترش روش كشفي شهيد صدر است. يافته هاي تحقيق نشان مي دهد كه سياست هاي پيشرفت، به عنوان قواعد تنظيمي يا مكتب، قواعد كلي، عملي و جامعي هستند كه مبتني بر نظام بينشي و ارزشي خاصي، نظام اجتماعي را براي رسيدن به اهداف مراتبي خود، سامان مي دهند. در واقع سياست ها، حد وسط ميان اهداف نظام اجتماعي و احكام تفصيلي نظام اجتماعي به شمار مي روند. مباني، اهداف و احكام سه منبع اصلي براي استنباط سياست هاي پيشرفت هستند. كشف اهداف، تفسير اهداف، تفصيل اهداف، تجميع احكام، تفسير مفاهيم احكام، تحليل احكام به عنوان گام هاي مراحل استنباطِ سياست هاي پيشرفت مي باشند. تفصيلِ سياست هاي پيشرفت بر اساس تجميع و تحليل احكام شرعي صورت مي پذيرد. براي حل مشكل انسجام و حجيت روش كشفي شهيد صدر مي توان به جاي مراجعه به احكام، مستقيماً از نصوص تشريعي به عنوان منبع استنباط سياست هاي پيشرفت استفاده كرد. در اين صورت حجيت قواعد كشف شده مستند به تواتر اجمالي است.

كليدواژه ها: پيشرفت، سياست، شهيد صدر، مكتب اقتصادي، روش شناسي اقتصاد اسلامي.

طبقه بندي JEL: P4, B41.