ارائة الگويي براي تحليل اقتصادي چانه زني بين المللي يك كشور اسلامي با رهيافت نظرية «بازي»

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\Websites\nashriyat\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\Websites\nashriyat\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\Websites\nashriyat\includes\bootstrap.inc on line 862.

سال هفتم، شماره اول، پياپي 13، پاييز و زمستان 1394

ايمان باستاني فر / استاديار دانشکدة علوم اداري و اقتصاد دانشگاه اصفهان  bastanifar_iman@yahoo.com

دريافت: 01/07/1394 ـ پذيرش: 05/12/1394

چكيده

«چانه زني» موقعيتي است كه هر فرد يا بازيگر امكان دستيابي به منفعت يك جانبه را در قبول يا ردّ توافق با فرد يا بازيگرِ ديگر داشته باشد. تجربة مذاكرات با گروه 5+1 و استمرار در روند آتي چانه زني ها با اين كشورها و يا كشورهاي ديگر در آينده و تحقق سياست هاي اقتصاد مقاومتي، به ويژه در عرصة پولي و مالي، نيازمند شناسايي الگوي مناسب چانه زني براي حفظ منافع ملي و انتخاب راهبردهاي سياست گذاري در اقتصاد است. بنا به فرضية مقاله، تقويت اقتصاد داخلي باعث افزايش قدرت چانه زني كشور در سطح جهاني مي شود. در اين مقاله به بررسي چانه زني از منظر مباني اقتصاد اسلامي در قالب ادله فقه متعارف از يك سو، و فقه حكومتي متأثر از انديشة مقام معظّم رهبري ـ مدّ ظّله العالي ـ از سوي ديگر، در ارتباط با نقش ديپلماسي خارجي و سياست هاي اقتصاد مقاومتي در بخش پولي و مالي مي پردازيم. اين بررسي در چارچوب نظرية «بازي» و تعادل چانه زني غيرمتقارن نش، الگوي برانگويچ و گامپ (2013)، و بر اساس سياست هاي اقتصاد مقاومتي صورت گرفته است. نتايج اين پژوهش نشان مي دهد كه افزايش در ارزش دارايي ها به سبب تأكيد بر محيط داخل اقتصاد و اعمال سياست هاي اقتصاد مقاومتي در بخش پولي و مالي كشور، موجب افزايش منافع كل بازي (مذاكره) و منافع جمهوري اسلامي ايران مي شود.

كليدواژه ها: چانه زني، تعادل نامتقارن نش، فقه حكومتي، اقتصاد مقاومتي، مقام معظّم رهبري.

طبقه بندي JEL: E40، F51.