مبا‌ني مصرف جامعه اسلامي و راهكارهاي اصلاح آن

پیوستاندازه
2853.pdf764.1 کیلو بایت

، سال دوم، شماره دوم، بهار و تابستان 1389، ص 73 ـ 94

محمد جمال خليليان اشكذري*

چكيده

در نگرش اسلامي، ارتباطي وثيق ميان مباني نظري و عملي مصرف در جامعه اسلامي، وجود دارد. مباني نظري مصرف، رويكرد كلي اسلام به مصرف را معين مي‌كند. اين جهت‌گيري، موجب شكل‌گيري مباني عملي مصرف به عنوان اصول عملي حاكم بر مصرف در جامعه اسلامي مي‌شود. در اين نوشتار، با استفاده از روش تحليلي، مباني نظري و عملي مصرف در جامعه اسلامي بررسي شده و با تطبيق بحث بر وضعيت مصرف در ايران راهكارهاي عملياتي براي حركت در جهت تأمين مباني عملي مصرف در جامعه اسلامي ارائه مي‌شود. فرضيه اصلي تحقيق آن است كه تحقق مباني عملي مصرف در ايران نيازمند استفاده از مجموعه‌اي از راهكارهاي فرهنگي و اقتصادي است. مقاله حاضر، پس از بيان مباني نظري و عملي بحث، ارتقاي آموزش عمومي و جهت دهي رسانه‌ها، معرفي اسوه‌هاي برتر، اصلاح نظام قيمت‌ها وداشتن الگو و برنامه مناسب را به عنوان چهار راهكار مهم براي اصلاح الگوي مصرف جامعه مطرح كرده است.

كليد واژه‌ها: مصرف، مباني نظري، مباني عملي و راهكارهاي اصلاح الگوي مصرف.

سال انتشار: 
1
شماره مجله: 
2
شماره صفحه: 
73