تحليل آثار اقتصاد كلان اوراق بهادارسازي در نظام بانكي جمهوري اسلامي ايران

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.

سال هشتم، شماره اول، پياپي 15، پاييز و زمستان 1395

ندا جمشيدي / كارشناس‌ارشد اقتصاد اسلامي دانشگاه اصفهان                         n.jamshidi23@gmail.com

محمد واعظ برزاني / دانشيار دانشگاه اصفهان                                                    mo.vaez1340@gmail.com

بهنام ابراهيمي / دانشجوي دكترا علوم اقتصادي دانشگاه اصفهان                             bizbehnam@yahoo.com

دريافت: 18/08/1395 ـ پذيرش: 23/12/1395

چکيده

امروزه بخش زيادي از نيازهاي مالي سرمايه‌گذاران در بازارهاي مالي با استفاده از ابزارهاي نوين مالي تأمين مي‌شود. اوراق بهادارسازي يکي از ابزارهاي جديد در عرصه تأمين منابع مالي با کاهش ريسک نهادهاي مالي محسوب مي‌شود. مطالعات اخير در زمينه اوراق بهادارسازي، بهره‌گيري از اين ابزار و تبديل تسهيلات اعطايي به اوراق بهادار به منظور تأمين مالي بانک‌هاي کشور را بدون در نظر گرفتن آثار اقتصاد کلان آن توصيه نموده‌اند. اين پژوهش، به بررسي آثار اقتصاد کلان اوراق بهادارسازي در نظام بانکي جمهوري اسلامي ايران پرداخته است. روش پژوهش، تحليل نظري در چارچوب يک الگوي تعادل عمومي پوياي تصادفي است. الگوي نظري استفاده شده، الگوي رشد اقتصادي دربردارنده‌ي واسطه‌هاي مالي (بانک‌ها) است که با افزودن بخش‌هاي پولي و بانکي، بر پاية الگوي رشد اقتصادي فرانک رمزي (1928) بنا شده است. براي تبديل اين الگو به الگوي مناسب براي پژوهش، نظام بانک‌داري سايه‌اي، و اوراق بهادارسازي به آن افزوده شده، سپس اين الگو از روش کاليبراسيون و با استفاده از پارامترهاي ساختاري واقعي اقتصاد ايران، شبيه‌سازي شده و تغيير و نوسان‌هاي کلان اقتصاد در اثر اوراق بهادارسازي تبيين و تحليل شده است. يافته‌هاي پژوهش نشان مي‌دهد که استفاده از اوراق بهادارسازي به منظور تأمين منابع مالي بانک‌هاي داخلي، آثار اقتصاد کلان منفي شامل کاهش رشد اقتصادي و اشتغال و نيز افزايش تورم به دنبال خواهد داشت.

کليدواژه‌ها: اوراق بهادارسازي، نظام بانکي جمهوري اسلامي ايران، متغيرهاي اقتصاد کلان، بانک‌داري سايه‌اي.          
طبقه‌بنديJEL: O16، E44، C63.