طراحي الگوهاي عملياتي خريد اعتباري اوراق بهادار با محوريت شركت سپرده‌گذاري و بانك تخصصي اوراق بهادار

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.
قيمت مقاله الكترونيكي: 
1500تومان

سال هشتم، شماره دوم، پياپي 16، بهار و تابستان 1396

محمّد جمالي حسن‌جاني / دانشجوي دکتري مديريت مالي، دانشگاه علّامه طباطبائي      jamalifinance@gmail.com

محمّدجواد محقّق‌نيا / استاديار گروه مالي و حسابداري، دانشگاه علّامه طباطبائي                mgmohagh@yahoo.com

محمّدحسن ابراهيمي سروعليا / استاديار گروه مالي و حسابداري، دانشگاه علّامه طباطبائي ebrahimi.mohammad86@yahoo.com

دريافت: 20/01/1396 - پذيرش: 04/06/1396

چکيده

خريد اعتباري اوراق بهادار يكي از ابزارهاي كليدي بازار سرمايه کشورهاي در حال توسعه، از جمله ايران، براي جذب جريان نقدينگي خارج از بازار است. خريد اعتباري در صورت سازمان‌دهي درست و وجود مقررات مناسب، مي‌تواند موجب افزايش کارايي بازار و بهبود کشف قيمت منصفانه شود. با وجود برخورداري نظام معاملات اعتباري از ويژگي‌هاي استاندارد در عموم کشورها، طراحي و عملياتي کردن زيرساخت‌هاي ضروري آن بايد مختص هر کشور خاص يا بازار و انعطاف‌پذير باشد تا در طول زمان بتوانند تغيير کنند. در الگوي مرسوم خريد اعتباري، بانک‌ها و مؤسسات مالي منابع خود را در اختيار کارگزاري قرار مي‌دهند و کارگزاري نيز منابع را با دريافت وثيقه‌هاي معتبر در اختيار مشتريان مي‌گذارد. مقالة حاضر با استفاده از روش «تحليلي» و «نظرسنجي» از خبرگان فقهي و مالي، از عقدهاي مرابحه و وکالت براي بهينه‌سازي الگوي رايج خريد اعتباري استفاده كرده است. الگوهاي پيشنهادي مقاله براي خريد اعتباري در بازار سرمايه با محوريت شرکت سپرده‌گذاري مرکزي و بانک تخصصي ارائه شده است.

کليدواژه‌ها: خريد اعتباري، تسهيلات رهني اوراق بهادار، بازار سرماية اسلامي.

طبقه‌بندي JEL: G19، E59، P4.