بررسي رابطة متقابل حقوق مالكيت و فقر با استفاده از الگوي «VAR» با تأكيد بر ادبيات اقتصاد اسلامي دورة 1369-1393

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.
قيمت مقاله الكترونيكي: 
1500تومان

سال هشتم، شماره دوم، پياپي 16، بهار و تابستان 1396

سيدمحسن سجّادي / مربّي دانشگاه مفيد                                                                        sajjadi@mofidu.ac.ir

محمّدرضا يوسفي / دانشيار دانشگاه مفيد                                                                       yousefi@mofidu.ac.ir

مريم خسروي‌زاده / کارشناس ارشد اقتصاد اسلامي دانشگاه مفيد                            mary.khosravy@yahoo.com

دريافت: 30/02/1396 - پذيرش: 30/06/1396

چکيده

در آيات قرآن و روايات ائمّة اطهار عليه السلام، علاوه بر نكوهش فقر، بر لزوم حفظ حقوق مالکيت افراد تأکيد شده است. اين مقاله با استفاده از روش «تحليلي» و «اقتصادسنجي» به بررسي و برآورد رابطه ميان فقر و حقوق مالكيت از نگاه اقتصاد اسلامي مي‌پردازد. در اين بررسي، ضمن تحليل اين موضوع در چارچوب ادبيات اقتصاد اسلامي، ارتباط دوسوية شاخص حقوق مالکيت و شاخص فقر مطلق پيشنهادي آمارتياسِن در اقتصاد ايران، طي سال‌هاي 1369-1393 تجزيه‌وتحليل شده است. بررسي تجربي مزبور با استفاده از سري‌هاي زماني و به‌كارگيري الگو سنجي خودرگرسيون برداري صورت گرفته است. بنا به فرضية مقاله، بين فقر مطلق و نقض حقوق مالكيت رابطه‌اي دوسويه و مستقيم وجود دارد. يافته‌هاي تحقيق حاكي از وجود رابطة دوسوية بين فقر و حقوق مالكيت در رويكرد اسلامي است. بر اساس مقتضاي آيات و روايات، بروز فقر و تشديد آن موجبات تعدّي به حقوق افراد را فراهم مي‌آورد؛ نقض حقوق مالکيت افراد نيز موجب گسترش فقر مي‌شود. يافته‌هاي مطالعة تجربي مقاله نيز حاكي از وجود رابطة دوسويه و مستقيم بين فقر مطلق و نقض حقوق مالکيت در اقتصاد ايران طي سال‌هاي 1369-1393 است.

کليدواژه‌ها: حقوق مالکيت، فقر، عدالت اقتصادي، امنيت اقتصادي، اقتصاد اسلامي، الگوي VAR.

طبقه‌بندي JEl: Z12، D63، P36، P14.