معيارها و شاخص‌هاي تأمين و تخصيص بودجة دولت اسلامي

عدم نمايش در فروشگاه: 
نمايش در فروشگاه
پیوستاندازه
6.pdf1.22 مگابایت

سال هشتم، شماره دوم، پياپي 16، بهار و تابستان 1396

محمدجمال خليليان اشکذري / دانشيارگروه اقتصاد، مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره m_khalil411@yahoo.com

سيدحميد جوشقاني نائيني / دانش‌پژوه دکتري فلسفه اقتصاد اسلامي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره دريافت: 05/11/1395 - پذيرش: 08/04/1396                                                                                                                                 mirsadry@gmail.com

چکيده

ارزيابي بودجة دولت اسلامي نياز به معيارهاي کلي و شاخص‌هاي کمّي دارد تا به وسيلة آنها، بتوان برنامة تدويني را نسبت به برآورد اهداف نظام اسلامي و رفع موانع توسعه و پيشرفت ارزيابي کرد. مقاله با استفاده از روش «تحليلي» به دنبال تبيين معيارها و شاخص‌هاي تدوين و ارزيابي بودجة دولت اسلامي است. بر اساس يافته‌هاي مقاله، معيارها و شاخص‌هاي بودجة مطلوب دولت اسلامي در دو حوزة تأمين و تخصيص منابع قابل ارائه است. بهينگي استفاده از منابع طييعي، عدالت در تأمين منابع از طريق ماليات، کارايي نظام مالياتي، ثبات و پايداري منابع درآمدي، شفاف بودن منابع درآمدي و تطابق با شرع، معيارهاي پيشنهادي مقاله در بخش تأمين منابع بودجه است. معيارهاي بودجة مطلوب دولت اسلامي در بخش تخصيص نيز شامل رعايت مصالح عمومي، کارايي و بهره‌وري و عدالت در توزيع منابع مي‌شود. براي سنجش معيارهاي مزبور شاخص‌هايي در مقاله پيشنهاد شده است.

کليدواژه‌ها: بودجه، دولت اسلامي، شاخص، تأمين منابع بودجه، تخصيص بودجه.

طبقه‌بندي JEL: H6، H6، P4.


 

سال انتشار: 
8
شماره مجله: 
16
شماره صفحه: 
103