روش استنباط نظرية اقتصادي از كتاب و سنت

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.
قيمت مقاله الكترونيكي: 
1500تومان

سال نهم، شماره اول، پياپي 17، پاييز و زمستان 1396

سيدمحمدکاظم رجايي / دانشيار گروه اقتصاد، مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره      rajaee95@chmail.ir
مهدي خطيبي / استاديار گروه اقتصاد، مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره     m.kh47@yahoo.com
دريافت: 01/07/1396 ـ پذيرش: 17/12/1396
چکيده
تبيين روش استنباط نظريه اقتصادي از كتاب و سنت يكي از پيش‌نيازهاي نظريه‌پردازي در اقتصاد اسلامي است. اين مقاله با روش «اجتهادي ـ تحليلي» ضمن ارائه روشي براي استنباط نظريات اقتصاد اسلامي از کتاب و سنت، مراحل آن را بر «توازن» تطبيق مي‌كند. در روش پيشنهادي، پس از طرح موضوع و شناسايي اولية متغيرهاي مرتبط با آن، مجموعة اطلاعات به دست آمده به دانش اقتصاد رايج عرضه و موضوع‌شناسي عميق ـ در سه سطح مفهوم‌شناسي، بررسي سير تاريخي، و کشف مباني ـ در اقتصاد رايج صورت مي‌گيرد. در مرحلة بعد، جست‌وجو براي کشف مباني اسلامي مرتبط با موضوع آغاز مي‌شود. در ادامه راهبردهاي مرتبط با موضوع از کتاب و سنت، که نوعاً در قالب احکام پنج‌گانه ظهور پيدا مي‌کند، به روش «اجتهادي» استخراج مي‌شود. ضميمه شدن راهبردهاي استخراج شده به مباني، محقق را به سمت نظريه سوق مي‌دهد. در اين مرحله، متغيرهاي مرتبط با موضوع مجدداً ارزيابي مي‌شوند تا متغيري از قلم نيفتاده باشد و يا متغير غيرمرتبطي به مجموعة متغيرها افزوده نشده باشد. «انسجام‌بخشي و يکپارچه‌سازي» مرحلة پاياني و اساسي فرايند استنباط نظرية اقتصادي از کتاب و سنت است.
کليدواژه‌ها: روش‌شناسي اقتصاد، نظريات اقتصاد اسلامي، استنباط نظرية اقتصادي، اقتصاد اسلامي، فلسفة اقتصاد اسلامي.
طبقه‌بندي JEL: B40، B00، C18، P4.