اندازه‌گيري شاخص بهره‌وري كل عوامل توليد بانك‌هاي منتخب نظام بانك‌داري بدون رباي ج.ا.ا.

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.
قيمت مقاله الكترونيكي: 
1500تومان

سال نهم، شماره اول، پياپي 17، پاييز و زمستان 1396

سيدمحمدرضا سيد نوراني / استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائي      seyednourani@gmail.com
رضا وفايي يگانه / دکتري اقتصاد اسلامي     r.v.yeganeh@gmail.com
دريافت: 13/06/1396 ـ پذيرش: 24/11/1396
چکيده
پژوهش حاضر با هدف بررسي بهره‌وري (کارايي و اثربخشي) بانک‌هاي منتخب نظام بانک‌داري بدون رباي ج.ا.ا ايران انجام شده است. پيش‌فرض مطالعه اين بوده که نظام بانک‌داري بدون ربا مقدمه‌اي براي بانک‌داري اسلامي است. روش پژوهش در اين مطالعه بر اساس محتوا، توسعه‌اي و از لحاظ نحوه گرداوري داده‌ها، «تحليلي – توصيفي» از نوع «پيمايشي» است. شيوه گرداوري داده‌ها «اسنادي، کتابخانه‌اي و پرسشنامه‌اي» است. در اين مطالعه، با استفاده از روش «دلفي» شاخص‌هاي اثربخشي و رويکرد سنجش نهاده و ستانده بانک‌هاي اسلامي احصا شده است. با استفاده از رويکرد شاخص عددي روند شاخص کل عوامل توليد بانک‌هاي تجاري با ملاحظه اثربخشي و بدون ملاحظه اثربخشي سنجيده مي‌شود و با استفاده از رويکرد تحليل پوششي داده‌ها (الگوي (vrs کارايي نسبي بانک‌هاي منتخب در دو عرصه (خروجي ارزش افزوده، خروجي درآمد کل) ارزيابي مي‌گردد. يافته‌هاي اين مطالعه نشان مي‌دهد متوسط رشد بهره‌وري کل عوامل توليد بدون شاخص‌هاي اثربخشي بيش از شاخص بهره‌وري با ملاحظه شاخص‌هاي اثربخشي بوده است.
کليدواژه‌ها: بانک‌داري اسلامي، بهره‌وري، کارايي، اثربخشي، شاخص عددي.
طبقه‌بندي JEL: G21,D24,O47.