نقش مفاهيم ارزش‌محور در سامان‌دهي ساختار نظام اقتصادي «بررسي تطبيقي نظام سرمايه‌داري و اسلامي»

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.
قيمت مقاله الكترونيكي: 
1500تومان

سال نهم، شماره اول، پياپي 17، پاييز و زمستان 1396

احمدعلي يوسفي / دانشيار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي      economy.islamic@gmail.com
مجتبي غفاري / دانشجوي دکتري اقتصاد اسلامي، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي        ghafari.mojtaba@cmail.ir
دريافت: 10/02/1396 ـ پذيرش: 24/07/1396
چکيده
در هر نظام اقتصادي «مفاهيم ارزش‌محور»  جهت‌دهنده افکار، رفتارهاي اقتصادي و نيز مؤثر بر ساختارها مي‌باشند.  توليد و تفسير اين مفاهيم وابستگي شديدي به مباني هستي‌شناختي مورد پذيرش دارد. اين مقاله با روش تحليلي به بررسي نقش مفاهيم  ارزش‌محور در ساماندهي نظام اقتصادي مي‌پردازد. در اين بررسي كه به روش «تحليلي و توصيفي» سامان يافته، مفاهيم ارزش‌محور نظام اقتصادي سرمايه‌داري  و نظام اقتصادي اسلام به شكلي مقايسه‌اي بررسي مي‌شوند. نتايج تحقيق نشان مي‌دهد كه نظام اقتصادي سرمايه‌داري به واسطه ابتناء بر مفاهيم ارزش‌محور خاص خود، منطقاً داراي ساختار يک‌بخشي سرمايه‌سالاري با سه مؤلفه «هدفِ پيگيري منفعت مادي شخصي»، «اصل رفتاري رقابت آزاد اقتصادي» و «مالکيت خصوصي فردي» است. در مقابل، نظام اقتصادي اسلام به واسطه اتكاء بر مفاهيم ارزش‌محور اسلامي داراي ساختاري چهار‌بخشي است که هر بخش آن با سه مؤلفه خاص مشخص مي‌گردد. اين نوع استخراج ساختار بر اساس مفاهيم ارزش‌محور حاكي از تفاوت ميان مسائل، پرسش‌ها و راه‌حل‌ها در نظام اقتصادي اسلامي و نظام اقتصادي سكولار است.
کليدواژه‌ها: مفاهيم ارزش‌محور، ساختار اقتصادي، اقتصاد اسلامي، اقتصاد سرمايه‌داري.
طبقه‌بندي JEL : A11, B59, P40