بررسي تأثير ارائه تسهيلات بانكي در چارچوب عقود اسلامي بر ارزش افزوده بخش‌هاي اقتصادي: كاربرد الگوي خودرگرسيون برداري بيزين (BVAR)

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.

سال دهم، شماره اول، پياپي 19، پاييز و زمستان 1397
 

محمد نصر اصفهاني / مربي دانشگاه خوارزمي    mnafr121@gmail.com
مهدي قائمي اصل / استاديار دانشگاه خوارزمي    m.ghaemi@khu.ac.ir
علي اصغر زارع کردياني / کارشناس‌ارشد علوم اقتصادي گرايش بانکداري اسلامي دانشگاه خوارزمي    alizarek69@yahoo.com
دريافت: 21/06/1397 ـ پذيرش: 08/11/1397

چکيده
در نظام بانكي بدون ربا، عقود اسلامي به دليل ماهيت عملياتي و تعاملي با بخش¬هاي اقتصادي، مي¬توانند به هدايت و سامان¬دهي بخش¬ حقيقي اقتصاد كمك كنند. در اين مقاله به بررسي تأثير تسهيلات بانكي در چارچوب عقود اسلامي جعاله، فروش اقساطي، مشارکت حقوقي، مشارکت مدني و مضاربه بر ارزش افزوده بخش¬هاي مسکن و صنعت و معدن مي‌پردازيم. بدين منظور با استفاده از مدل خودرگرسيون برداري بيزين تاثير تسهيلات بانكي با استفاده از عقود مزبور بر ارزش افزوده بخش¬هاي ذکر شده با توجه به متغيرهاي سطح عمومي قيمت¬ها، نرخ ارز و درآمد نفتي طي دوره زماني 1385-1394 برازش شده است. بر اساس نتايج تحقيق، تسهيلات بانکي در چارچوب عقد مشارکت حقوقي بر بخش¬هاي مسکن و صنعت و معدن تأثير معني¬داري ندارد؛ ولي تسهيلات جعاله، مشارکت مدني، فروش اقساطي و مضاربه بر تمام بخش¬هاي اقتصادي مورد نظر، تأثير مثبت و معني¬داري دارند. لزوم اصلاح چارچوب تسهيلات مشارکت حقوقي، تقويت تسهيلات جعاله و مشارکت مدني به ترتيب در بخش¬هاي مسکن و صنعت و معدن، تقويت تسهيلات مضاربه و فروش اقساطي در اين دو بخش، جزء دلالت¬ها و پيشنهادهاي پژوهش به‌شمار مي¬روند.
کليدواژه‌ها: قراردادهاي بانکي، بانكداري اسلامي، عقود اسلامي، افزوده بخش¬هاي اقتصادي، الگوي خودرگرسيون برداري بيزين
طبقه‌بندي JEl: E5، E6، G2.