بررسي تأثير ساعت كار انعطاف‌پذير زنان بر رفاه خانواده با رويكرد اسلامي (مطالعه موردي: زنان متأهل كارمند مراكز آموزش عالي واقع در شهر تبريز)

عدم نمايش در فروشگاه: 
نمايش در فروشگاه
پیوستاندازه
5.pdf799.05 کیلو بایت

سال دهم، شماره اول، پياپي 19، پاييز و زمستان 1397
 

الميرا اشکان / دانشجوی دکتری اقتصاد اسلامی دانشگاه تبریز    elmiraashkan360@yahoo.com
محمدعلي متفکر آزاد / استاد دانشگاه تبریز    m.motafakker@gmail.com
محمدرضا سلماني بي‌شک / استادیار دانشگاه تبریز    mrsalmani_2005@yahoo.com
رضا رنج‌پور / دانشیار دانشگاه تبریز    rranjpour@yahoo.com
پرويز محمدزاده / استاد دانشگاه تبریز    pmpmohamadzadeh@gmail.com
دريافت: 22/07/1397 ـ پذيرش: 28/11/1397

چکيده

اشتغال زنان از جمله موضوعات مهم اقتصادي مورد توجه انديشمندان اقتصادي، اجتماعي و سياسي است. به عقيده صاحب‌نظران اشتغال زنان با ساعت کاري ثابت و طولاني، آسيب­هايي را به جسم و روح آنان وارد مي­کند و رفاه خانواده را تحت تأثير خود قرار مي­دهد. اين پژوهش به دنبال پاسخ به اين سوال است که استفاده از ساعت کاري انعطاف­پذير زنان چه تاثيري را بر رفاه خانواده در مفهوم اسلامي آن به همراه خواهد داشت. بدين­منظور براي گردآوري داده­ها از ابزار پرسش‌نامه در زمستان 96 و بهار 97 استفاده شده است و تحليل نتايج با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون، رگرسيون خطي ساده و چندگانه انجام گرفته است. جامعه آماري اين مطالعه کليه­ي کارمندان زن متأهل مراکز آموزش عالي واقع در شهر تبريز مي­باشد که 260 نفر از آنان با روش نمونه­گيري احتمالي طبقه­بندي شده به تفکيک دانشگاه­ها انتخاب شده­اند. نتايج حاکي از آن است که ميان انعطاف­پذيري ساعت کار زنان و رفاه خانواده رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.

کليدواژه‌ها: اشتغال زنان، ساعت کار انعطاف­پذير، رفاه خانواده، اقتصاد اسلامي.

طبقه‌بندی JEl: C83، I23، I31، J08، .J81

 

 

سال انتشار: 
10
شماره مجله: 
19
شماره صفحه: 
83